Odpowiadamy na pytania

Odpowiadamy na pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA WSG W ZWIĄZKU Z COVID-19

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS REGARDING WSG FUNCTIONING WITH REGARD TO COVID-19

MAJĄC NA UWADZE DYNAMICZNE ZMIANY W KRAJU I NA UCZELNI, ZALECAMY ŚLEDZENIE STRON INTERNETOWYCH,  W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH ORAZ ZAKŁADKI BEZPIECZEŃSTWO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Jeżeli nie znalazłeś rozwiązania Twojego problemu, prześlij pytanie na pytania@byd.pl

KSZTAŁCENIE

PYTANIE 1: Czy w obecnej sytuacji termin składania pracy dyplomowej w systemie ISAPS będzie przesunięty? Czy nadal obowiązuje termin do 05.04, czy jest on przesunięty?

Student powinien wgrać ostateczną wersję pracy dyplomowej oraz jej streszczenie do systemu ISAPS do dnia 05.04.2020 roku (zakładka Konsultacje dyplomowe na www.student.wsg.byd.pl), którą następnie zatwierdzi Promotor, a także przesłać drogą elektroniczną (e-mail dziekanat@byd.pl) następujące dokumenty:

 • oświadczenie woli autora umieszczone za spisem treści w pracy oraz na płycie CD;
 • potwierdzenie akceptacji pracy, podpisane przez promotora;
 • wydruk z JSA, czyli Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który drukuje i podpisuje promotor;
 • oświadczanie dotyczące terminu egzaminu dyplomowego;

Można też dołączyć dokument Osiągnięcia studenta - informacje do suplementu.

Po uruchomieniu kształcenia w Uczelni student powinien dostarczyć do Działu Spraw Studenckich (pok. G005) jedną pracę dyplomową, w miękkiej oprawie, wyłącznie dwustronnie drukowaną z wykorzystaniem opcji w ustawieniach drukarki „dwie strony na arkusz”. Wówczas zostanie wyznaczony termin egzaminu dyplomowego.

PYTANIE 2: W jaki sposób przeprowadzić zaliczenie poprawkowe zajęć laboratoryjnych, które powinno odbyć się w sali komputerowej przy pomocy specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (oprogramowanie płatne)? Jaka jest procedura wpisu warunkowego i opłat z tego tytułu.

Zaliczenie poprawkowe zajęć laboratoryjnych, które wymaga specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania odbędzie się po odwieszeniu zajęć na Uczelni. W takim przypadku dokonany zostanie wpis warunkowy. Student będzie zwolniony z opłaty z tego tytułu. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest przekazanie przez koordynatorów Jednostek Naukowo Dydaktycznych wykazu takich zaliczeń (z nazwiskami studentów) do Działu Spraw Studenckich.

PYTANIE 3: Czy wobec realizacji zajęć w formie zdalnej przewidywane są zmiany w płatnościach za studia?

Zmiana formy prowadzenia zajęć jest wymuszona sytuacją epidemiologiczną i ma na celu kontynuację nauki i ukończenie jej w zakładanym terminie lub z nieznacznymi przesunięciami oraz osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. W związku z tym nie są przewidywane zmiany w płatnościach, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z Komunikatem Działu Organizacji Studiów/ Działu Kształcenia

 1. Wszystkie zajęcia b-learning oraz e-learning w tym semestrze realizowane są bez zmian (Rozkład zajęć/Zajęcia zdalne).
 2. Wszystkie wykłady zaplanowane w tym semestrze w kontakcie bezpośrednim:
  • od dnia 12 marca realizowane są na platformie ONTE (Rozkład zajęć/Zajęcia zdalne) lub
  • od dnia 26 marca częściowo realizowane będą w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu Microsoft Teams (Rozkład zajęć/Lista).
 3. Wszystkie egzaminy i zaliczenia dla form opisanych w pkt. 1 i 2 odbywają się na platformie ONTE.
 4. Od dnia 1 kwietnia mogą być także realizowane inne formy zajęć jak ćwiczenia, warsztaty, konsultacje, gry symulacyjne, lektoraty. Niezależnie od użytych metod i technik realizacji tych zajęć, muszą one posiadać obszar na platformie ONTE, w którym zostanie udokumentowana aktywność studentów i osiągniecie przez nich efektów uczenia się.

Jeśli terminy zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim będą się wydłużały Uczelnia będzie podejmować sukcesywnie kolejne działania stwarzając możliwości osiągania efektów przez studentów.

PYTANIE 4: Jak przeprowadzić i brać udział w wykładach prowadzonych za pomocą aplikacji Tems.

Wskazówki jak uruchomić i dołączyć się do zajęć znajdą Państwo w krótkich instrukcjach dla wykładowców i studentów.


WITH REGARD TO DYNAMIC CHANGES IN SITUATION IN THE COUNTRY AND ON THE UNIVERSITY, WE RECCOMEND FOLLOWING WEBSITES - ESPECIALLY STUDENT’S AFFAIRS DEPARTMENT, AND SAFETY SECTION OF THE UNIVERSITY OF ECONOMY PUBLIC INFORMATION BULLETIN

If you haven’t found the solution to your problem, please write an email to pytania@byd.pl

STUDYING

QUESTION 1: Will the deadline for submitting diploma thesis in ISAPS be postponed? Is the deadline of 5 April still valid or is it postponed?

Student should upload the final verstion of the thesis and its summary to ISAPS until 5.04.2020 (section: Diploma Exams Information on www.student.wsg.byd.pl) that will be then approved by the supervisor. Student should also send by email (dziekanat@byd.pl) the following documents:

Declaration of author’s will - after table of contents in the printed version of the thesis and on CD
Confitmation of thesis acceptance, signed by the supervisor
Printed and signed by the supervisor JSA raport (Uniform Anti-Plagiarism System)
Declaration regarding the date of diploma exam

You can also add the document regarding student’s achievments – information for diploma supplement.

QUESTION 2: What about the retake tests for laboratories that should take place in a computer room with the use of specialist equipment (paid software)? What is the procedure regarding a conditional entry and payments related to it?

Retake tests for laboratories that need special equipment will take place when the classes will be resumed. The conditinal entry will appear on student’s account but there will be no charges related to that. The charges will be reduced on the basis of information from coordinators sent to Student Affairs Department.

QUESTION 3: Are there going to be any changes in fees for studying due to lectures being conducted online?

Change of the form of conducting classes is forced by epidemiological situation and its aim is to continue education and finish it in due time or slightly later achieving learning outcomes. Therefore, there will be no changes of fees, according to the statement of the Ministry of Science and Higher Education.

According to the statement of Department of Study Organisation/ Department of Education

 1. All b-learning and e-learning classes in this semester are conducted without changes (Schedules/ E-learning)
 2. All lectures planned this semester in class:
 • from 12 March will be conducted on ONTE (Schedule/E-learning)
 • from 26 March will be partly conducted in real time using Microsoft Teams (Schedule/List)

3. All exams and tests for the forms mentioned in pt. 1 and 2 will be conducted on ONTE4.

4. From 1 April other forms of classes, such as workshops, consultations, simulation games and language courses can also be conducted. Apart from used methods and techniques, all classes need to be placed on ONTE platform where students activity and achieving learning outcomes will be documented.

If the classes will be suspended for a longer period of time the University will take further steps to enable achieving learning outcomes for the students.

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki