drukuj    poleć stronę

Dla mediów


ZESPÓ? PR
Wspó?praca z mediami jest niezwykle wa?nym elementem budowania wizerunku naszej Uczelni. Mamy nadziej?, ?e zaanga?owanie WSG w ?ycie Bydgoszczy i regionu b?dzie dla Pa?stwa istotnym ?ród?em informacji , zw?aszcza w sferze inicjatyw lokalnych, nauki, kultury akademickiej, przedsi?biorczo?ci i sportu. Dysponuj?c kontaktem do Przedstawiciela Mediów: nr telefonu oraz adresem e-mail, Zespó? PR wysy?a bie??ce komunikaty. Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy.

Logo Wy?szej Szko?y Gospodarki w Bydgoszczy
Przygotowane loga Uczelni posiadaj? ró?ne formaty zapisu pliku graficznego. Spowodowane jest to ró?norodno?ci? oprogramowania u?ywanego przez Pa?stwa oraz potrzebami wynikaj?cymi z u?ycia loga.
 


Logo Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej


Logo Przedsi?biorstwa Wielobran?owego KOLFER


Logo Fundacji GAUDEAMUS


Muzeum Fotografii w Bydgoszczy

System Identyfikacji Wizualnej WSG

Podk?ad dla prezentacji

Plan kampusu

MEDIA IDENTYFIKATOR

Media Identyfikator WSG umo?liwi Pa?stwu swobodne poruszanie si? na terenie Kampusu WSG (8 ha, 16 bud.) Pracownicy Ochrony oraz Administracji ch?tnie udziel? Pa?stwu pomocy w dotarciu do jednostek odpowiedzialnych za wspó?prac? z Mediami. Ze wzgl?du na szeroki obszar aktywno?ci naszej Uczelni wa?na jest w?a?ciwa koordynacja kontaktów. W celu uzyskania wszelkich informacji oraz identyfikatora prosimy o kontakt z Biurem Informacji i Promocji lub Biurem Prasowym WSG.

WYMIANA LINKÓW, BANERY NA WWW
Wszyscy znaj? dzi? pot?g? Internetu – wykorzystajmy j? dla wzajemnych korzy?ci promocyjnych. Zapraszamy do wymiany linków. Dbaj?c o wizerunek naszej Uczelni zastrzegamy sobie prawo do indywidualnego podejmowania decyzji o wspó?pracy, m.in. w zakresie tre?ci linków oraz ich lokalizacji na wortalu WSG.
 
PROMOCJA: FORMY, PAKIETY, ZASADY
WSG dysponuje licznymi no?nikami informacji. Nale?? do nich m.in.:
- banery na WWW
- banery na terenie kampusu, na ogrodzeniach
- plakaty na s?upach i tablicach informacyjnych
- komunikator elektroniczny ISAPS
- aktualno?ci – strona g?ówna oraz wortale WSG
- ekrany LCD
- ulotki w punktach ogólnodost?pnych – mensa, wsg-cafe, inne.

 

Informacji nt. zasad korzystania z ró?nych form promocji WSG udziela Biuro Informacji i Promocji.
Kontakt:

 

ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel/fax. 052 567-00-05

Banery reklamowe
Je?eli chc? Pa?stwo umie?ci? na swojej stonie baner Wy?szej Szko?y Gospodarki prosimy o kontakt ze Studiem Grafiki WSG e-mail:
studio@byd.pl

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu