drukuj    poleć stronę

Charakterystyka


Informacje podstawowe 
Ponad 6 tysi?cy fantastycznych studentów, presti?owe kierunki, znani wyk?adowcy, stale rosn?ca ogólnopolska renoma. Dynamiczny rozwój i stabilna przysz?o?? - to cechy najwi?kszej uczelni niepublicznej w pó?nocnej Polsce. Mamy zaszczyt przedstawi? Wy?sz? Szko?? Gospodarki. Taka nazwa obowi?zuje od stycznia 2005 r.Wcze?niej uczelnia znana by?a jako Wy?sza Pomorska Szko?a Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.

Za?o?yciele
Za?o?ycielem Uczelni jest Przedsi?biorstwo Wielobran?owe "KOLFER" sp. z o.o. - znany organizator turystyki dzia?aj?cy w bran?y turystyczno-hotelarskiej od 25 lat. Przedsi?biorstwo KOLFER, by?o jedn? z pierwszych w regionie instytucji prywatnych profesjonalnie zajmuj?cych si? turystyk? krajow? i zagraniczn?. Wkrótce do dzia?alno?ci turystycznej do??czy?y nowe dziedziny: technologie informatyczne czy serwis internetowy. Gdy opracowane w KOLFERZE nowoczesne i innowacyjne metody biznesowe i technologie informatyczne sprawdzi?y si?, przyszed? czas na dzielenie si? zdobytym do?wiadczeniem. KOLFER rozpocz?? dzia?alno?? szkoleniow? w takich dziedzinach jak: turystyka i hotelarstwo, informatyka, ekonomia czy j?zyki obce. W 1994 roku powsta? Zespó? Szkó? Policealnych o uprawnieniach szko?y publicznej kszta?c?cy kadry dla bran?y turystycznej, hotelarskiej, informatycznej, dla biznesu i administracji publicznej.

Instytucja
WSG jest organizacj? NON PROFIT. Wszystkie fundusze przeznaczone s? na rozwój Uczelni, rozbudow? nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz na utrzymanie wysokiego poziomu kszta?cenia i prowadzenie dzia?alno?ci naukowej.


 

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu