drukuj    poleć stronę

Jednostki podstawowe


Podstawow? jednostk? organizacyjn? Uczelni jest wydzia?. W ramach wydzia?u prowadzone s? kierunki studiów oraz inne formy kszta?cenia. W ramach wydzia?u tworzone s? instytuty i katedry, które uczestnicz? w procesie dydaktycznym i prowadz? dzia?alno?? naukowo-badawcz?.
Z kolei w ramach instytutów i katedr istniej? zak?ady naukowo-badawcze.

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu