drukuj    poleć stronę

Kontakt


Wy?sza Szko?a Gospodarki w Bydgoszczy
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2


Biuro Obs?ugi Zarz?du Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Biuro Rekrutacji 
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

 

JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE
TELEFON
Dzia? Kszta?cenia i O?rodek Nowych Technologii Edukacyjnych
52 567 00 51

Dzia? Spraw Studenckich - TELEINFOLINIA STUDENCKA
Dziekanat
Biuro Stypendialne
Biuro Osób Niepe?nosprawnych
Rzecznik Praw Studenckich
Rzecznik Dyscyplinarny

52 567 00 45
52 567 00 45
52 567 00 59
52 567 00 59
52 567 07 01
52 567 00 82
Dzia? Kszta?cenia Podyplomowego i Szkole? - TELEINFOLINIA
Studium Podyplomowe
Centrum Szkole? i Certyfikacji
Sekcja Projektów Szkoleniowych
Centrum Projektów Edukacyjnych
Szko?a J?zyków Obcych

52 567 00 63/68
52 567 00 63/68
52 567 00 63/68
52 567 07 07
52 567 07 64
52 567 00 67

Kreator Innowacyjno?ci
Centrum Wspó?pracy Nauki z Biznesem - InLab
Centrum Przedsi?biorczo?ci Studenckiej (Biuro Karier, Biuro Kszta?cenia Praktycznego)


Centrum Wspó?pracy Regionalnej
Inicjator Spo?eczny

52 567 07 20

52 567 00 62


52 567 07 58
52 567 00 29
Dzia? Spraw Mi?dzynarodowych
52 567 00 78
Dzia? Nauki
Wydawnictwo Uczleniane
52 567 00 58
52 567 07 05
Centrum Europejskie im. R. Schumana - TELEINFOLINIA
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Bydgoszczy
Regionalny Punkt - EURODESK
Lokalny Punkt Informacyjny - Enterprise Europe Network

52 567 00 69
Dzia? Projektów
52 567 00 28
Centrum Projektów O?wiatowych
52 567 07 08
Dzia? Marketingu i Informacji - TELEINFOLINIA
Biuro Informacji i Promocji
Biuro Rekrutacji
Biuro Prasowe
Studio Grafiki

52 567 00 05
52 567 00 05
52 567 00 00
52 567 00 49
52 567 00 66
Kwestura i Dzia? Personalny - TELEINFOLINIA
Kwestura
Dzia? Personalny

 52 567 00 43
52 567 07 12
Dzia? Administracji - TELEINFOLINIA
Biuro Us?ugowo - Konferencyjne
52 567 00 74
52 567 07 40

 

JEDNOSTKI PODSTAWOWE, NAUKOWO-DYDAKTYCZNE, OGÓLNODYDAKTYCZNE
                              TELEFON
WYDZIA? STUDIÓW STOSOWANYCH 52 567 07 70
KOLEGIUM BADA? STOSOWANYCH 52 567 00 58
Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii
52 567 00 83
Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
Pracownia Wychowania Fizycznego i Sportu
Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "REWITAL"
Akademicki Zwi?zek Sportowy - AZS
52 567 07 01/02
52 567 07 01/02
52 567 07 91
52 567 07 01/02
Instytut Informatyki i Mechatroniki
52 567 07 26
Instytut Ekonomii i Zarz?dzania 52 567 00 33
Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 52 567 00 20 w. 21
Instytut Kulturoznawstwa
Katedra Lingwistyki Stosowanej
Studium Praktycznej Nauki J?zyka Obcego
Akademicka Przestrze? Kulturalna
52 567 00 57
52 567 07 18
52 567 00 11
52 567 00 57
Instytut Nauk Spo?ecznych
Mi?dzywydzia?owe Studium Pedagogiczne
52 567 07 21
52 567 07 80
Biblioteka G?ówna - TELEINFOLINIA
O?rodek Informacji Naukowej
52 567 00 73
52 567 07 75

 

 

 

 
 

 

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu