drukuj    poleć stronę

Historia


Takie by?y pocz?tki
Pocz?tek lat 90-tych to jeden z pierwszych w o?rodków szkoleniowych w makroregionie, potem renomowana szko?a policealna. Od 1999 roku - Uczelnia z jednym kierunkiem i jedn? specjalno?ci?. Pierwsza inauguracja roku akademickiego w gronie kilkuset studentów. Od pocz?tku postawili?my na rozwój. Szybko zwi?kszyli?my liczb? kierunków i specjalno?ci, zatrudnili?my znanych i cenionych wyk?adowców, utworzyli?my o?rodki regionalne w ca?ej pó?nocnej Polsce, rozbudowali?my baz? dydaktyczn?. W roku 2004 blisko trzy tysi?ce studentów uczy?o si? ju? na pi?ciu kierunkach. Uczelnia uzyska?a zgod? na prowadzenie studiów magisterskich i rozwija?a si? nadal...

Jak jest teraz? 
21 kierunków i ponad 80 specjalno?ci. Studia magisterskie, in?ynierskie i licencjackie, oferowane w siedzibie Uczelni i wydzia?ach - w Toruniu, Malborku, Inowroc?awiu oraz E?ku i S?upsku. 

Ponad 100  kierunków studiów podyplomowych, w tym specjalistyczne studia europejskie, Szko?a J?zyków Obcych oraz Centrum T?umacze? Specjalistycznych. Przy Uczelni dzia?a tak?e Centrum Europejskie oraz Centrum Kultury Medialnej.
Kilkana?cie nowocze?nie wyposa?onych budynków, w zwartym, 8-hektarowym kompleksie w samym sercu miasta, ulokowanych na malowniczym zakolu Brdy, sk?ada si? na kampus WSG - jeden z najwi?kszych w regionie.
WSG dysponuje jedn? z najnowocze?niejszych w mie?cie sal? widowiskowo-sportow?.
Od marca 2012 dzia?a na terenie kampusu znakomite Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej  Rewital.

Akademicka Przestrze? Kulturalna WSG z Galeri? nad Brd? i Muzeum Fotografii to miejsca ch?tnie odwiedzane przez mi?o?ników wszelkich form artystycznych i imprez kulturalnych.

Zapraszamy w go?cinne progi naszej Uczelni!

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu