drukuj    poleć stronę

Za?o?yciele


Za?o?yciele
Za?o?ycielem Uczelni jest Przedsi?biorstwo Wielobran?owe "KOLFER" sp. z o.o. - znany organizator turystyki dzia?aj?cy w bran?y turystyczno-hotelarskiej od 25 lat. Przedsi?biorstwo KOLFER, by?o jedn? z pierwszych w regionie instytucji prywatnych profesjonalnie zajmuj?cych si? turystyk? krajow? i zagraniczn?. Potem do tego dosz?y nowe dziedziny: o?rodek wypoczynkowy, technologie informatyczne czy serwis internetowy. Gdy opracowane w KOLFERZE nowoczesne i innowacyjne metody biznesowe i technologie informatyczne sprawdzi?y si?, przyszed? czas na dzielenie si? zdobytym do?wiadczeniem. KOLFER rozpocz?? dzia?alno?? szkoleniow? w takich dziedzinach jak: turystyka i hotelarstwo, informatyka, ekonomia czy j?zyki obce. W 1994roku powsta? Zespó? Szkó? Policealnych o uprawnieniach szko?y publicznej kszta?c?cy kadry dla bran?y turystycznej, hotelarskiej, informatycznej, dla biznesu i administracji publicznej.

Wy?sza Szko?a Gospodarki w Bydgoszczy (dawniej Wy?sza Pomorska Szko?a Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy) zosta?a utworzona w oparciu o art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.1997 r. o Wy?szych Szko?ach Zawodowych (Dz. U. nr 96 poz. 590 oraz z 1998 r. nr 106 poz. 668). Funkcjonuje na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. i posiada te same uprawnienia co uczelnie pa?stwowe (numer ewidencyjny w MEN: DNS - 1 045-376/RO/99 z 10.06.1999).

W zwi?zku z uzyskaniem uprawnie? do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "turystyka i rekreacja" zmianie uleg? status Uczelni z wy?szej szko?y zawodowej na status uczelni akademickiej. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 wrze?nia 2004 r. uczelnia zosta?a przekszta?cona w niepa?stwow? szko?? wy?sz? dzia?aj?c? na podstawie ustawy o szkolnictwie wy?szym (Ustawa z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym). Nazwa i siedziba Uczelni, okre?lone w decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. nr DNS-1-0145-150/RO/99 oraz termin wa?no?ci pozwolenia okre?lony w decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego nr DSW-2-02-4031-288/07 z dnia 26 pazdziernika 2007r. pozostaj? bez zmian. Informacje o podstawie prawnej dzia?ania Uczelni mo?na znalez? m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego www.mnisw.gov.pl (wpis do rejestru uczelni niepublicznych i zwi?zków uczelni niepublicznych pod nr 309).

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu