drukuj    poleć stronę

Konwent


Konwent Uczelni  jest organem o charakterze doradczym  umo?liwiaj?cym w??czenie absolwentów i interesariuszy zewn?trznych w proces zarz?dzania Uczelni?. Sk?ada si? z co najmniej 10 cz?onków powo?ywanych i odwo?ywanych przez Za?o?yciela,  spo?ród przedstawicieli ró?nych sektorów gospodarki, administracji, nauki i kultury.

W sk?ad Konwentu Uczelni wchodz?:

Ma?gorzata Szyma?ska-Sikora
Dyrektor Generalny WSG - Przewodnicz?ca Konwentu

Ryszard Chodyna
inicjator powstaniaMuzeum Fotografii WSG, by?y Dyrektor FOTON SA,
by?y Dyrektor Fujifilm Polska, by?y Prezes Bydgoskiego Parku Przemys?owego – Technologicznego.
 

Joanna Franczak
w?a?cicielka  Hotelu "Bohema"
restauracji "Rzym", "Weranda", "Hulanka" i "Katarynka", 
Prezes Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"
Prezes Stowarzyszenia Mieszka?ców Paw?ówka

Katarzyna Gizi?ska
Wspó?w?a?ciciel Centrum Medyczne "Gizi?scy"
lek. med. pediatra, laryngolog, laryngolog dzieci?cy
(prywatna praktyka lekarska)

Marek Gotowski  
Prezes Zarz?du  Firmy "Gotowski 
Budownictwo Komunikacyjne i Przemys?owe" sp. z o.o.

Romuald Kosieniak
w?a?ciciel firmy geodezyjnej "Kosieniak i Partnerzy",
wojewoda kujawsko-pomorski w latach 2001-2006
cz?onek zarz?du Pracodawców Pomorza i Kujaw
cz?onek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo?ecznego

Ireneusz Lelwic
Dyrektor 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego
SP ZOZ w Ciechocinku

Marek Magdziarz
Prezes Spó?dzielni Mieszkaniowej "Budowlani"

Aleksander Majchrowicz
Prezes Zarz?du "Hanplast",
Prezes Sportowego Klubu Tenisowego "Centrum" 

prof. WSG dr in?. Wies?aw Olszewski
Rektor WSG, wojewoda bydgoski  w latach 1994-1997

Jacek Onoszkowicz-Jacyna
radca prawny, w?a?ciciel Kancelarii Prawniczej

Krzysztof Sikora
Prezydent WSG, Prezydent Sejmiku Gospodarczego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
,
Przewodnicz?cy Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w latach 2006-2010

Zbigniew Wydrzy?ski
w?a?ciciel firmy developerskiej "AWZ",
wspó?w?a?ciciel farmy wiatrowej "Zu-An"

Tomasz Zaboklicki
Prezes Zarz?du PESA S.A.,
wiceprezes klubu karate dzia?aj?cego przy Pa?acu M?odzie?y

Anna Zarzycka - Rzepecka
Prezes Zarz?du Projprzem  S.A.

Tadeusz Zwiefka
Pose? do Parlamentu Europejskiego 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu