drukuj    poleć stronę

Symbole Uczelni


?wi?ta Jadwiga-Królowa obrana zosta?a Patronk? Wy?szej Szko?y Gospodarki na wspólnym, nadzwyczajnym posiedzeniu Konwentu i Senatu w dniu 22 kwietnia 2005 r.

?wi?ta Jadwiga Królowa dawa?a liczne ?wiadectwa swej niepospolitej m?dro?ci, roztropno?ci i wra?liwo?ci. P?aci?a za studia wielu m?odych, niezamo?nych Polaków kszta?c?cych si? w Pradze. Wykazywa?a wielk? trosk? o potrzeby ca?ego ?rodowiska akademickiego, a jako fundatorka Akademii Krakowskiej odnowi?a i rozszerzy?a zakres jej dzia?ania. Wielki szacunek dla wszystkich zas?ug Królowej, jak równie? pragnienie kszta?towania dobrych tradycji akademickich w Uczelni, sk?oni?y nas do podj?cia takiej decyzji. Wielki to honor, ale te? wielka odpowiedzialno?? mie? za Patronk? ?wi?t? Jadwig?-Królow?.
Jeste?my przekonani, ?e ?rodowisko akademickie Wy?szej Szko?y Gospodarki do?o?y wszelkich stara?, aby pami?? o Jej zas?ugach przetrwa?a równie? w naszych dzia?aniach .
Konwent i Senat Wy?szej Szko?y Gospodarki w Bydgoszczy ustanowi? równie? god?o, piecz??, flag? i sztandar, które odt?d symbolizowa? b?d? Uczelni?, zach?ca? b?d? do ponoszenia trudów dla jej s?awy, przypomina? o ci?g?o?ci dziejów i warto?ci tradycji. 

Jadwiga Andegawe?ska przysz?a na ?wiat 18 lutego 1374 roku w Budzie, jako trzecia córka w?gierskiego króla Ludwika i El?biety, ksi??nej bo?niackiej. M?odej królewnie zapewniono staranne wykszta?cenie - w?ada?a poza w?gierskim i polskim, jeszcze j?zykiem ?aci?skim, w?oskim i niemieckim. Czteroletnia Jadwiga by?a zar?czona z o?mioletnim Wilhelmem Habsburgiem. ?mier? Ludwika W?gierskiego w 1382 roku przekre?li?a te plany. Koncepcja oddania korony polskiej Jadwidze powsta?a dopiero wtedy, gdy po ?mierci Ludwika panowie ma?opolscy nie zgodzili si? ani na kontynuacj? unii personalnej z W?grami, ani na regencj? Zygmunta Luksemburskiego - m??a Marii, siostry Jadwigi. W 1384 roku Jadwiga przyby?a do Polski. Po przybyciu do Krakowa Jadwiga zamieszka?a na zamku królewskim na Wawelu.
Zosta?a ukoronowana na króla Polski 16 pa?dziernika 1384 r. w Krakowie . Koronacji dokona? arcybiskup gnie?nie?ski Bodzanta, koronuj?c Jadwig? na Króla Polski. Od razu po koronacji wszystkie dokumenty pa?stwowe zacz?to wystawia? w imieniu nowego monarchy - jedenastoletniej Jadwigi.

W styczniu 1385 roku pojawi?o si? na Wawelu poselstwo litewskie. Wielki ksi??? Jagie??o w zamian za r?k? Jadwigi by? gotów przyj?? wraz ze wszystkimi poddanymi chrze?cija?stwo i wcieli? swe ziemie do Polski. 18 lutego 1386 roku zawarte zostano ma??e?stwo Jagie??y z Jadwig?, a 4 marca Jagie??o zosta? koronowany na Króla Polski. Ma??e?stwo to i b?d?ca jego nast?pstwem unia by?y ogromnie wa?nymi wydarzeniami - zmienny ca?y uk?ad si? w ?rodkowej i Wschodniej Europie. Po?lubiaj?c W?adys?awa Jagie???, wielkiego ksi?cia litewskiego przyczyni?a si? do chrystianizacji Litwy.

W latach 90-tych Jadwiga mia?a szerszy udzia? w rz?dzeniu krajem. Stawa?a si? coraz bardziej popularna, rozumia?a tajniki polityki, ujawniaj?c wielk? przenikliwo?? zw?aszcza w sprawach krzy?ackich i litewsko-ruskich. Sta?a si? or?downiczk? pokoju Zakonu z Polsk? pod warunkiem zaprzestania niepokojenia Litwy przez Krzy?aków. Odegra?a te? donios? rol? w doprowadzeniu do zgody mi?dzy Jagie??? i Witoldem. W swej dzia?alno?ci wewn?trz pa?stwa coraz wi?ksz? opiek? otacza?a ko?cio?y. By?a pierwszym polskim monarch?, który odwiedzi? Jasn? Gór?. Nak?adem Jadwigi zbudowano ko?ció? Naj?wi?tszej Marii Panny, hojnie wyposa?y?a ko?ció? Mariacki w Krakowie i za?o?y?a na Kleparzu zakon ?w. Benedykta, by?a dobroczy?c? innych klasztorów. W Katedrze Wawelskiej ufundowa?a o?tarz Wniebowzi?cia. Patronowa?a t?umaczeniu na j?zyk polski Pisma ?wi?tego i wielu dzie? ojców ko?cio?a. Na dworze papieskim w Rzymie podj??a starania o odnowienie dzia?alno?ci Akademii Krakowskiej. W 1397 roku uzyska?a pozwolenie papieskie na otwarcie wydzia?u teologicznego na Uniwersytecie Krakowskim. W swoim testamencie zapisa?a uniwersytetowi ogromne sumy (10 kg z?ota, osobiste klejnoty, dzi?ki którym wznowi? on swoj? dzia?alno?? w 1400 roku.) Odnowiony uniwersytet s?u?y? podniesieniu kultury umys?owej w Polsce. Sta? si? ogniskiem promieniuj?cym wielk? humanistyczn? wiedz?. Wykszta?ci? wielu wybitnych Polaków, takich jak Miko?aj Kopernik, Jan Kochanowski, Pawe? W?odkowic, Andrzej Frycz Modrzewski, Marcin Król z ?urawicy, Jakub Parkoszowic, Stanis?aw ze Skalbmierza. Królowa Jadwiga fundowa?a, otacza?a opiek? i obdarowywa?a równie? szpitale, b?d?ce w ?redniowieczu raczej instytucjami opieki spo?ecznej ni? s?u?by zdrowia. Stanowi?y one przytu?ek dla ludzi chorych, starych i pozbawionych ?rodków do ?ycia. Królowa przyczynia si? do za?o?enia dwóch szpitali miejskich: w S?czu i Bieczu, ponadto pomaga?a materialnie szpitalowi klasztornemu w Sandomierzu.

Zmar?a 17 lipca 1399 r., wkrótce po ?mierci upragnionego dziecka, El?biety Bonifacji, trawiona gor?czk? po?ogow?. Jadwiga Andegawe?ska by?a kobiet? wykszta?con?, o ró?norodnych zainteresowaniach. W polskiej tradycji historycznej zajmuje Jadwiga poczesne miejsce jako jedyna kobieta - król na tronie polskim i jako w?adczyni dobrze zas?u?ona dla kraju, który nie by? jej w?a?ciw? ojczyzn?, chocia? i po ojcu i po matce spokrewniona by?a z polskimi Piastami. Stara?a si? o rozwój kultury narodowej. Dzi?ki niej powsta? Wydzia? Teologiczny i odnowiono Uniwersytet Krakowski. Realizowa?a w swoim ?yciu s?owo psalmisty: Tobie s?u?y?, to znaczy królowa?. Mimo oficjalnej deklaracji Ko?cio?a posta? królowej Jadwigi by?a przez nast?pne stulecia otoczona czci? nale?n? osobom kanonizowanym. Papie? Jan Pawe? II og?osi? dekret o jej kulcie w katedrze wawelskiej w czasie swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny (8 czerwca 1979 r.), a Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych potwierdzi?a dnia 8 sierpnia 1986 r. fakt jej beatyfikacji. Dnia 8 czerwca 1997 r. w czasie wizyty Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II w Polsce, na Boniach w Krakowie Królowa Polski Jadwiga Andegawe?ska zosta?a og?oszona ?wi?t?. Nazywana jest matk? swojego ludu i Matk? Narodów.
 


 

God?o Wy?szej Szko?y Gospodarki stanowi stylizowany orze? z koron?, b?d?cy herbem rodowym Andegawenów, z którego pochodzi?a Patronka Uczelni, rozpostarty nad logo Uczelni, czyli stylizowan? kul? ziemsk? wraz z umieszczonymi na niej inicja?ami „WSG”, b?d?cymi skrótem nazwy „Wy?sza Szko?a Gospodarki’’. 

Piecz?? zawiera w ?rodku god?o Uczelni, a na otoku w kszta?cie elipsy napis „WY?SZA SZKO?A GOSPODARKI W BYDGOSZCZY”, a pod spodem napis „1999”, oznaczaj?ce kolejno pe?n? nazw? Uczelni i rok jej za?o?enia.

  

Sztandar Uczelni ma kszta?t kwadratu. Awers ma kolor niebieski, a na jego tle god?o Wy?szej Szko?y Gospodarki, okolone napisem koloru bia?ego: „WY?SZA SZKO?A GOSPODARKI W BYDGOSZCZY”. Pod spodem umieszczony jest napis: „1999” oznaczaj?cy rok za?o?enia Uczelni. Rewers ma kolor czerwony, a na jego tle umieszczony jest orze? w koronie, b?d?cy god?em III Rzeczypospolitej Polskiej, okolony napisem „WIEDZA SPO?ECZE?STWO GODNO??”. Brzegi awersu i rewersu ozdobione s? charakterystycznym elementem zdobniczym koloru z?otego.


 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu