drukuj    poleć stronę

Organy kolegialne - Kolegium, Senat, Konwent


Kolegium Uczelni - to organ kolegialny Uczelni.
Obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
 Do zada? Kolegium zgodnie z Statutem Wy?szej Szko?y Gospodarki nale?y:
 

  • uchwalanie i aktualizowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
  • ustalanie wysoko?ci i zasad wnoszenia op?at za ?wiadczone us?ugi edukacyjne,
  • kreowanie przedsi?wzi?? zmierzaj?cych do rozwoju Uczelni,
  • przygotowywanie i ocena projektów rozwojowych Uczelni,
  • programowanie dzia?a? innych organów Uczelni z wy??czeniem innych kolegialnych organów statutowych,
  • kontrola i ocena jednostek organizacyjnych Uczelni,
  • czuwanie nad w?a?ciw? realizacj? misji Uczelni.

     


W sk?ad Kolegium Uczelni wchodz?:

 

 

Prezydent
doc.Krzysztof Sikora
 

Rektor
prof. WSG dr  in?. Wies?aw Olszewski

Dyrektor Generalny
doc. Ma?gorzata Szyma?ska - Sikora
 

Kanclerz 
 Filip Sikora

Prorektor ds. Kszta?cenia i Studentów
 prof. WSG dr Alicja Kozubska

Prorektor ds. Nauki i Wspó?pracy
prof. WSG dr in?. Ryszard Macio?ek

 

 Dziekan Wydzia?u Studiów Stosowanych
 prof. WSG dr Marzena Sobczak-Micha?owska

Senat - jest organem kolegialnym o charakterze opiniodawczym i kontrolnym, umo?liwiaj?cym w??czenie w proces zarz?dzania Uczelni? pracowników jednostek naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz studentów.
Obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
Kompetencje Senatu okre?la ustawa i statut.

 

W sk?ad Senatu Uczelni wchodz?: 

prof. WSG dr in?. Wies?aw Olszewski  - Rektor - Przewodnicz?cy Senatudoc. Ma?gorzata Szyma?ska-Sikora - Dyrektor Generalny WSG

doc. Krzysztof Sikora - Prezydent WSG
prof. WSG dr Alicja Kozubska - Prorektor ds. Kszta?cenia i Studentów
prof. WSG dr in?. Ryszard Macio?ek - Prorektor ds. Nauki i Wspó?pracy
prof. WSG dr Marzena Sobczak-Micha?owska - Dziekan Wydzia?u Studiów Stosowanych 
dr in?. El?bieta Brandt - Dziekan Wydzia?u Gospodarki Turystycznej w E?ku 
Patrycja Koz?owska - Dziekan Wydzia?u Zarz?dzania i In?ynierii w Malborku
prof. WSG dr in?. Zbigniew Borowski - Dziekan Wydzia?u Technicznego w Toruniu
doc. dr Robert Brudnicki- p.o.Dziekana Wydzia?u Zarz?dzania i Nauk Spo?ecznych w Inowroc?awiu
Bogdan Musznicki- Dziekan Wydzia?u Zarz?dzania i Przedsi?biorczo?ci w S?upsku
dr Monika K?os - Dziekan Wydzia?u Gospodarki i Techniki w Pile
dr Wioleta Ciepluch Trojanek - Dziekan Wydzia?u Nauk Stosowanych w Chojnicach
prof. WSG dr Kazimierz Marciniak -  Przedstawiciel nauczycieli akademickich
prof. dr hab. Wies?aw Maik -  Przedstawiciel nauczycieli akademickich 
Marta Sikora - Przedstawiciel pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi
Klaudia ?omnicka- Przedstawiciel Samorz?du Studenckiego
Arleta Patyk - Przedstawiciel Samorz?du Studenckiego
 

Konwent Uczelni  jest organem o charakterze doradczym  umo?liwiaj?cym w??czenie absolwentów i interesariuszy zewn?trznych w proces zarz?dzania Uczelni?. Sk?ada si? z co najmniej 10 cz?onków powo?ywanych i odwo?ywanych przez Za?o?yciela,  spo?ród przedstawicieli ró?nych sektorów gospodarki, administracji, nauki i kultury.

W sk?ad Konwentu Uczelni wchodz?:

Ma?gorzata Szyma?ska-Sikora - Dyrektor Generalny WSG - Przewodnicz?ca Konwentu

Ryszard Chodyna - inicjator powstania Muzeum Fotografii WSG, by?y Dyrektor FOTON SA, by?y Dyrektor Fujifilm Polska, by?y Prezes Bydgoskiego Parku Przemys?owego – Technologicznego.
Joanna Franczak - w?a?cicielka  Hotelu "Bohema", restauracji "Rzym","Weranda", "Hulanka" i "Katarynka", Prezes Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop", Prezes Stowarzyszenia Mieszka?ców Paw?ówka
Katarzyna Gizi?ska - wspó?w?a?ciciel Centrum Medyczne "Gizi?scy", lek. med. pediatra, laryngolog, laryngolog dzieci?cy (prywatna praktyka lekarska)
Marek Gotowski  - Prezes Zarz?du  Firmy "Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemys?owe" sp. z o.o.
Romuald Kosieniak -  w?a?ciciel firmy geodezyjnej "Kosieniak i Partnerzy", wojewoda kujawsko-pomorski w latach 2001-2006, cz?onek Zarz?du Pracodawców Pomorza i Kujaw, cz?onek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo?ecznego,
Ireneusz Lelwic - Dyrektor 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Ciechocinku
Marek Magdziarz - Prezes Spó?dzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
Aleksander Majchrowicz - Prezes firmy "Hanplast", Prezes Sportowego Klubu Tenisowego "Centrum" 
prof. WSG dr in?. Wies?aw Olszewski - Rektor WSG, wojewoda bydgoski  w latach 1994-1997
Krzysztof Sikora - Prezydent WSG, Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodnicz?cy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2006-2010
Zbigniew Wydrzy?ski - w?a?ciciel firmy developerskiej "AWZ", wspó?w?a?ciciel farmy wiatrowej "Zu-An"
Tomasz Zaboklicki - Prezes Zarz?du PESA S.A., wiceprezes klubu karate dzia?aj?cego przy Pa?acu M?odzie?y
Anna Zarzycka-Rzepecka - Prezes Zarz?du Projprzem S.A.
Tadeusz Zwiefka - Pose? do Parlamentu Europejskiego 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu