drukuj    poleć stronę

Jednostki administracyjne


Wydzia? Studiów Stosowanych
Dziekan: Marzena Sobczak Micha?owska
Prodziekan: Stanis?aw Krause
Prodziekan: Teresa Synik

Dzia? Obs?ugi Studenta - Dziekanat
Kierownik: Aleksandra Klimek
Rzecznik Dyscyplinarny ds. studentów: Jerzy Matuszak
Sekcja Organizacji Studiów i Rozlicze? Dydaktycznych:
Kierownik: Adela Prominska

Kolegium Bada? Stosowanych
p.o. Dyrektora: Agnieszka Wede?-Domaradzka

Wydawnictwo Uczelniane
Dyrektor: Marek Grabiszewski
Centrum Technologii Techlab
Dyrektor: W?odzimierz Masierak
Biuro Obs?ugi Bada? Naukowych
Kierownik: Ewa Ma?kowska
Instytut Nauk Medycznych
Dyrektor: dr n. med. Krzysztof Olszewski

Dzia? Kszta?cenia
Dyrektor: Agnieszka Walczak-Beszczy?ska
 

Sekcja Metodyki i Technologii Edukacyjnych - ONTE
Dyrektor: Jacek Rudniewski
Sekcja Akredytacji i Jako?ci Kszta?cenia
Kierownik: Ewa Wypych

Dzia? Pomocy i Aktywizacji Studentów
Dyrektor: Ewa Szarek
 

Biuro Stypendialne
Kierownik: Beata Wyrwi?ska
Biuro Osób Niepe?nosprawnych
Kierownik: Miko?aj Piekut
Rzecznik Praw Studenckich: Ewa Szarek

Dzia? Kszta?cenia Podyplomowego i Szkole?
Dyrektor: Marzena Bogdanowicz
 

Studium Podyplomowe
Kierownik: Anna ?wita?a-Wierzbicka
Centrum Szkole? i Certyfikacji
Kierownik: Lucyna Grzesiak-Knut
Szko?a J?zyków Obcych
Dyrektor: Irena Kudli?ska
Sekcja Projektów Szkoleniowych
Kierownik: Bogumi?a Ratajczak
Biuro Szko?y Biznesu MBA
Kierownik: Ewa Saks-Mucha
 


Kreator Innowacyjno?ci
Dyrektor: Piotr Szyma?ski
 

Centrum Przedsi?biorczo?ci Studenckiej
Kierownik: Robert Lauks 
Centrum Wspó?pracy Nauki z Biznesem - Inlab
Dyrektor: Anna Pomianowska-Karda? 
Biuro Kszta?cenia Praktycznego
Kierownik: Agnieszka D?browska
Pracownia Analiz Spo?ecznych i Rynkowych
Kierownik: Paulina Markiewicz
Centrum Wspó?pracy Regionalnej
Dyrektor: vacat
Inicjator Spo?eczny
Dyrektor: vacat
 

Centrum Europejskie im. Roberta Schumana
p.o. Dyrektora
: Joanna Wójtowicz
 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Bydgoszczy
Koordynator: Joanna Wójtowicz
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Toruniu
Koordynator: Martyna Makowska
Regionalny Punkt Eurodesku w Bydgoszczy
Koordynator:
Joanna Wójtowicz
Regionalny O?rodek Debaty Mi?dzynarodowej Bydgoszcz
Koordynator:
Karolina Marchlewska-Patyk

Dzia? Spraw Mi?dzynarodowych
Dyrektor: ?ukasz Jasi?ski

               Zespó? ds. Umi?dzynarodowienia:
               Kierownik: Joanna Wójtowicz
               Biuro Wspó?pracy ze Wschodem:
               Kierownik: Cezary Ko?cielak
 

Dzia? Projektów
Dyrektor: Pawe? Hryncewicz

               Sekcja Projektów Mi?dzynarodowych 
               Kierownik: Inga Katlewska

Dzia? Marketingu i Informacji
Dyrektor: Marcin ?ura?ski


               Biuro Marketingu i Analiz Rynkowych 
               Kierownik: Anna Gierko
               Biuro Prasowe
               Kierownik: Ma?gorzata Dysarz-Lewi?ska
               Biuro Rekrutacji
               Kierownik: Marzena Plaskiewicz
               Biuro Rekrutacji Mi?dzynarodowej
               Kierownik: Magdalena Marsza?ska
               Studio Grafiki 
               Kierownik: Adriana Górska

  
Dzia? Personalny
Dyrektor
: Bo?ena Karpi?ska

Kwestura
Kwestor: Alina Szyma?ska

Sekcja Ksi?gowo?ci
Kierownik: Danuta Bytner
Sekcja Rozlicze? Projektów
Kierownik: Kamila Kru?a-Supe?
Finansowa Obs?uga Studenta
Kierownik: Magdalena Ignaszak
Biuro Audytów i Zarz?dzania Finansowego
Pe?nomocnik Kwestora ds. Audytów i Zarz?dzania Finansowego:
Patrycja Walichniewicz-Bartnik

Dzia? Administracji
Dyrektor: Tomasz Frejgandt

Sekcja Techniczno-Gospodarcza
Kierownik: Tadeusz Szyma?ski
Biuro Us?ugowo-Konferencyjne
Kierownik: Izabela Turbiak

Dzia? Informatyzacji 
Kierownik: Piotr Kotlarz

Sekcja Obs?ugi Informatycznej
Kierownik: Marcin Kasztelan
Sekcja Aplikacji Sieciowych
Kierownik: Marek Pa?czy?ski
Sekcja Bezpiecze?stwa i Rozwoju Systemów Informatycznych
Kierownik: Rafa? Bartoszak

Centrum Projektów Edukacyjnych
Dyrektor: Przemys?aw Zió?kowski

Przedszkole Akademickie – Uniwersytet Dzieci?cy
Dyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych: Milena Bagi?ska
Dyrektor ds. pedagogicznych: Ewa Kaniewska-Mackiewicz
Biuro ds. kontaktów z Instytucjami O?wiatowymi
Kierownik: Patrycja Marciniak

Biuro Obs?ugi Zarz?du Uczelni
Kierownik: Karolina Prus

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu