drukuj    poleć stronę

Bezpiecze?stwo


Wy?sza Szko?a Gospodarki jest obiektem spe?niaj?cym jednocze?nie wiele funkcji . Obok podstawowej funkcji naukowo - dydaktycznej na terenie Kampusu realizowane s? dzia?ania rekreacyjno - sportowe, kulturalne oraz muzealne. Wszystkie te funkcje maj? charakter ogólnodost?pny. W obiektach Uczelni mo?e wi?c przebywa? jednocze?nie znaczna ilo?? osób zarówno tych zwi?zanych z Uczelni? jak i jej Go?ci.
Otwarto?? Kampusu dla szeroko poj?tej spo?eczno?ci oraz wielo?? imprez o charakterze kulturalnym i sportowym odbywaj?cych si? na terenie Wy?szej Szko?y Gospodarki w Bydgoszczy wymaga zapewnienia skutecznej ochrony dla zdrowia i mienia Studentów, Pracowników oraz Go?ci a tak?e zapewnienia zabezpieczenia budynków i terenów przed kradzie?ami i dewastacjami.
Bezpiecze?stwo osób i mienia Uczelni zapewnione jest przez nowoczesne rozwi?zania systemowe i regulaminy wewn?trzne. Pierwszym ogniwem systemu jest 24-godzinna, ca?oroczna ochrona bezpo?rednia, realizowana przez licencjonowan? firm? ochrony dozoruj?cej budynki i teren Kampusu wraz z parkingami. Drugim ogniwem jest obj?cie budynków i ca?ego terenu Uczelni monitoringiem wizyjnym realizowanym za po?rednictwem ca?odobowej stacji monitoringu, rejestruj?cej wszelkie niepokoj?ce zdarzenia, oraz urz?dzenia alarmowe znajduj?ce si? we wszystkich pomieszczeniach budynków WSG.
Bezpiecze?stwa Kampusu dope?nia o?wietlenie terenu i przyleg?ych ulic oraz dost?pno?? do zamykanych szlabanami parkingów realizowana wy??cznie za po?rednictwem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Pracowniczej. W wybranych budynkach zainstalowano telefony alarmowe, gdzie po podniesieniu s?uchawki aparatu nast?puje automatyczne po??czenie z agentami ochrony fizycznej.
W ka?dym z budynków Kampusu znajduje si? podr?czny sprz?t ga?niczy , instalacje hydrantowe oraz systemy wykrywania po?aru.
Identyczne systemy bezpiecze?stwa funkcjonuj? w Zamiejscowych O?rodkach Dydaktycznych w E?ku, Inowroc?awiu i Malborku.
System bezpiecze?stwa oraz funkcjonuj?ce procedury zapewniaj? komfort nauki, pracy i wypoczynku w obiektach Wy?szej Szko?y Gospodarki oraz gwarantuj? zabezpieczenie mienia Uczelni.

      

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu