drukuj    poleć stronę

Rewitalizacja


 Znaczenie s?owa rewitalizacja jest ogólnie znane. Rewitalizacja (?ac. re+vita – dos?ownie: przywrócenie do ?ycia, o?ywienie) – dzia?anie skupione na o?ywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemys?owych, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniaj? swoj? funkcj?.
Rewitalizacja jest poj?ciem stosowanym najcz??ciej w odniesieniu do cz??ci miasta lub zespo?u obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, spo?ecznych, ekonomicznych i innych, utraci?y cz??ciowo swoj? pierwotn? funkcj? i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespo?em dzia?a? z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki spo?ecznej, których celem jest doprowadzenie do o?ywienia, poprawy funkcjonalno?ci, estetyki, wygody u?ytkowania i jako?ci ?ycia w rewitalizowanym zespole.
Na terenie Kampusu Wy?szej Szko?y Gospodarki dzia?ania rewitalizacyjne prowadzone s? od ponad 10 lat. W praktyce oznacza to przekszta?cenie poprzemys?owego terenu by?ej garbarni w nowoczesny i funkcjonalny Kampus.
W drugiej po?owie ubieg?ego wieku cz??? miasta, na któr? zajmuje obecnie Wy?sza Szko?a Gospodarki w Bydgoszczy s?u?y?a w przewa?aj?cej mierze funkcjom produkcyjnym i us?ugowym. Do ko?ca lat 90-tych teren ten u?ytkowany by? przez Pa?stwowe Zak?ady Obuwnicze „ KOBRA” oraz w mniejszej cz??ci przez Pa?stwowe Zak?ady Fotochemiczne „ FOTON” oraz ?eglug? Bydgosk?.
Istniej?ce obiekty ( kilkana?cie samodzielnych budynków) s?u?y?y g?ównie celom produkcyjnym i magazynowym oraz administracyjno-biurowym. Nale?y zaznaczy? , ?e wi?kszo?? z tych budynków powsta?a w okresie mi?dzywojennym – lata 30-te i powojennym lata 50-te i 60-te na fundamentach zespo?u dawnych obiektów zak?adów garbarskich Bucholtzów.
Pierwsza po?owa lat 90-tych to lata restrukturyzacji i reorganizacji instytucji b?d?cych w posiadaniu terenów obecnego Kampusu WSG. Wi?za?o si? to z intensywnymi przekszta?ceniami w?asno?ciowymi, co spowodowa?o rozdrobnienie lub zanik dotychczasowych funkcji poszczególnych obiektów. Cz??? z nich wraz z przyleg?ymi terenami uleg?a znacznej degradacji i zniszczeniu.
Prace rewitalizacyjne oraz modernizacja budynków rozpocz??y si? w roku 1999 wraz z obj?ciem w posiadanie przedmiotowego terenu przez Wy?sz? Szko?? Turystyki i Hotelarstwa ( obecnie Wy?sza Szko?a Gospodarki). Prace obj??y d?ugofalowy program przystosowania zdewastowanego obszaru i podupad?ych budynków do pe?nienia funkcji zwi?zanych z powstaniem nowoczesnego Kampusu akademickiego pe?ni?cego funkcje dydaktyczne, kulturalne, administracyjne i sportowo- rekreacyjne w otoczeniu zrekultywowanych od podstaw terenów zielonych. Wszystkie obiekty zosta?y poddane gruntownym remontom i renowacjom, a tak?e istotnej przebudowie. Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków ( Pa?ac Bucholtza lub obj?te ochron? konserwatorsk? – Willa by?y odrestaurowane zgodnie ze wszelkimi wymogami konserwatorskimi oraz pierwotnym stanem historycznym.
Aby wszelkie prace rewitalizacyjne wykonywane by?y zgodnie ze sztuk? powo?any do ?ycia zosta? zespó? specjalistów z zakresu budownictwa, architektury, plastyki i projektantów zieleni. Trzon stanowili Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki WSG a wspó?dzia?ali ze znanymi bydgoskimi artystami plastykami oraz architektami. Wszystkim budynkom nadano wspólny charakter oraz zbli?one elementy dekoracyjne i elewacyjne.
Starannie zaprojektowano nasadzenia zieleni i rekultywowano istniej?cy drzewostan, wkomponowuj?c obiekty w malownicze otoczenie nabrze?a rzeki Brdy. Zachowano unikatowy przyrodniczy charakter terenów zielonych, dodaj?c im jednocze?nie funkcje rekreacyjne i sportowe.
Zwie?czeniem dziesi?cioletniego okresu przekszta?cania nieu?ytków w nowoczesny, ogólnodost?pny i przyjazny Kampus akademicki by?a budowa budynku Sportowo- Rekreacyjnego mieszcz?cego Hal? sportow? i budynek sportowy oraz gruntowna modernizacja budynku C i jego przekszta?cenie z funkcji administracyjnych do funkcji administracyjno -dydaktycznych. Przy okazji budowy przekszta?cony zosta? uk?ad komunikacyjny, infrastruktura kanalizacyjna i teletechniczna oraz dokonano nowego uk?adu terenów zielonych wraz z nasadzeniami.

Obszar obj?ty dzia?aniami rewitalizacyjnymi:

Wschodnia cz??? historycznej dzielnicy Okole, od ulicy Focha (odcinek od mostów im. Solidarno?ci) do ulicy Królowej Jadwigi obejmuj?cy zabudow? ulic Grottgera, Garbary (do ul. Kr. Jadwigi), K?cik i Naruszewicza.

 
Okres i zakres rzeczowy wykonanych prac rewitalizacyjnych:

Prace rewitalizacyjne wykonane w latach 1999-2010 :

1. Przebudowa i rewitalizacja zabytkowych budynków na terenie Kampusu- Pa?ac, Willa, Akademicka Przestrze? Kulturalna, budynki A, B, D, E, F, G, H, J,
2. odbudowanie infrastruktury miejskiej i uporz?dkowanie terenów zdewastowanych, nowy uk?ad drogowy na terenie Kampusu, utworzenie terenów zielonych, udost?pnienie dost?pu do nabrze?y rzeki Brdy.
3. unowocze?nienie instalacji i przy??czy mediów (kanalizacja deszczowa, kanalizacja ?ciekowa, przy??cza elektryczne) na terenie ca?ego kampusu.
4. instalacja nowoczesnych sieci teleinformatycznych (sieci teleinformatyczne, telekomunikacyjne) na terenie ca?ego Kampusu,
5. przywrócenie porz?dku na nabrze?ach Brdy- ich rekultywacja i zabezpieczenie.
6. poprawienie stanu dróg i podniesienie poziomu bezpiecze?stwa pieszych- wydzielenie i oznakowanie pieszo jezdni, uruchomienie dodatkowych parkingów,
7. optymalizacja funkcji i infrastruktury parkingowych,
8. instalacja o?wietlenia w celu zwi?kszenia bezpiecze?stwa oraz podniesienia walorów estetycznych obszaru w porze nocnej,
9. w?a?ciwe oznakowanie, tablice informacyjne dotycz?ce budynków Kampusu i atrakcji na jego terenie,
10. stworzenie traktów komunikacji pieszej,
11. zwi?kszenie powierzchni ekologicznie czynnej (klomby, trawniki, obsadzenia),
12. uporz?dkowanie terenów zdewastowanych przyrodniczo,
13. stworzenia warunków do ochrony unikatowych siedlisk ptaków, u?yczenie miejsca sk?adowania karmy dla ptactwa, dla Stowarzyszenia „Animals”,
14. pierwszy etap realizacji arboretum,
15. stworzenie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, Hala Sportowa wraz z budyniem sportu, boisko do koszykówki i streetball’a, boisko dla kajak polo,
16. Utrzymywania przystanku tramwaju wodnego na terenie Kampusu i wspó?praca i wspó?finansowanie pozosta?ych przystanków tramwaju,
17. stworzenie przestrzeni dla dzieci i m?odzie?y szkolnej z Okola i innych okolicznych dzielnic, zewn?trznych obiektów sportowych,
18. wprowadzenie us?ug o charakterze centrotwórczym, w szczególno?ci gastronomii i rozrywki- organizowanie ogólnodost?pnych imprez sportowych i koncertów, dzia?alno?? Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej, ogólnodost?pne bary na terenie Kampusu,
19. zainicjowanie funkcji kulturotwórczych,

Dzia?ania kontynuowane i do realizacji

1. modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, realizacja przy??czy gazowych, zwi?kszenie przepustowo?ci sieci energetycznej,
2. monitoring elektroniczny,
3. przygotowanie trasy rowerowej i infrastruktury towarzysz?cej,
4. modernizacja nawierzchni dróg,
5. uruchomienia kompleksowej sieci traktów pieszych wraz z systemem galerii nad wod?,
6. remonty chodników okalaj?cych kampus,
7. ostatni etap infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – kompleks boisk sportowych
8. elementy infrastruktury koniecznej do obs?ugi turystyki i rekreacji wodnej
9. przebudowa przystanku tramwaju wodnego,
10. plac zabaw dla dzieci,
11. przygotowanie edukacyjnych przestrzeni na wolnym powietrzu (arboretum, alpinarium, petrarium, ogródek meteorologiczny, wystawa dendrologiczna, miniobserwatorium astronomiczne),
12. stworzenie warunków do ochrony siedlisk ptaków wodnych i ?piewaj?cych,
13. w?a?ciwe oznakowanie, tablice informacyjne,
14. instalacja tablic pami?tkowych w miejscach o du?ym znaczeniu dla dziedzictwa historycznego miasta (d. fabryka b?on ?wiat?oczu?ych ALFA/FOTON, d. dworzec tramwajów konnych, d. budynki garbarni Buchholzów, lokalizacja I i II ?luzy na kanale bydgoskim itd.),
15. zako?czenie rewaloryzacji i restauracji budynków o znaczeniu historycznym lub zabytkowym w tym budynek „O” z zabytkowym kominem po drugiej stronie rzeki Brdy,
16. rozbiórka obiektów dysharmonizuj?cych z zabudow? historyczn?, w ramach rewitalizacji budynku „O”,
17. modernizacja pozosta?ych budynków,
18. przystosowanie infrastruktury dla celów osób niepe?nosprawnych, zako?czenie realizacji przestrzeni o funkcjach kulturalnych

 
Cele prowadzonych i planowanych prac rewitalizacyjnych:

1. przywrócenie i rozwój centrotwórczych funkcji w obszarze XIX ?ródmie?cia, zachowanie ci?g?o?ci dziedzictwa historycznego zwi?zanego z tym obszarem,
2. rekonstrukcja i konserwacja zachowanych fragmentów infrastruktury miasta z XIX wieku,
3. funkcjonalne zwi?zanie Starówki i Wyspy M?y?skiej ze XIX-wieczn? cz??ci? ?ródmie?cia i okolicami Dworca PKP,
4. stworzenie nowoczesnej infrastruktury komunikacji pieszej i rowerowej w tym obszarze,
5. realizacja programu przywrócenia rzeki Brdy mieszka?com Bydgoszczy,
6. aktywizacja spo?eczno?ci lokalnej (w-g bada? mieszka?cy w?ród mieszka?ców Okola jest najwy?szy odsetek rodowitych Bydgoszczan),
7. zapobie?enie dalszej pauperyzacji i marginalizacji lokalnej spo?eczno?ci,
8. stworzenie p?aszczyzny kontaktów m?odzie?y akademickiej z mieszka?cami miasta,
9. zainicjowanie mechanizmów integracji mieszka?ców dzielnic po?o?onych nad Brd? (Okole, Chwytowo, Bocianowo, ?ródmie?cia),
10. odzyskanie walorów krajobrazowych zakola Brdy,
11. zapobie?enie dewastacji ?rodowiska przyrodniczego oraz zanieczyszczenia Brdy,
12. zachowanie siedlisk ptaków wodnych ,
13. stworzenie nowej przestrzeni rekreacji i wypoczynku w centrum miasta,
14. podniesienie poziomu bezpiecze?stwa i podniesienie komfortu mieszkania,


Projekty towarzysz?ce:

1. zorganizowanie zaj?? pozalekcyjnych dla uczniów,
2. budowa ?cie?ek edukacyjnych,
3. program rekreacyjno-sportowy dla dzieci i m?odzie?y,
4. kluby ?rodowiskowe z programem socjoterapeutycznym – socjalizacja poprzez kultur? i sztuk?,
5. zorganizowanie punktu wymiany ksi??ek- bookcrossing,
6. centrum szkoleniowego i reorienatacji zawodowej,
7. klub komputerowy (nowoczesnych technologii) dla mieszka?ców dzielnicy,
8. o?rodek doradztwa dla przedsi?biorstw,
9. informacja europejska,
10. inicjator spo?eczny,
11. inkubator przedsi?biorczo?ci

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu