drukuj    poleć stronę

Wspó?praca


Misj? Uczelni wy?szej jest nie tylko nauka i dydaktyka, ale tak?e inicjowanie, rozwijanie i umacnianie relacji partnerskich z otoczeniem. W Wy?szej Szkole Gospodarki rozumiemy to doskonale. Chcemy i umiemy wyznacza? cele, które opieraj? si? na wspó?pracy. Zarówno tej z najbli?szymi s?siadami jak i tej z uniwersytetami oddalonymi o tysi?ce kilometrów. Wa?ny jest ka?dy partner, wa?na jest ka?da wspólna sprawa

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu