drukuj    poleć stronę

Wspó?praca z zagranic?


Centrum Wspó?pracy z Zagranic? jest jednostk? ogólnouczelnian?, która jest odpowiedzialna za koordynacj? i rozwijanie wspó?pracy z zagranicznymi uczelniami i instytucjami edukacyjno-naukowymi.

Do g?ównych zada? CWZ nale?? m. in.:
- wspieranie innych jednostek Uczelni w nawi?zywaniu wspó?pracy i szukaniu ?rodków finansowania mi?dzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych,
- informowanie innych jednostek Uczelni o mo?liwo?ciach pozyskiwania mi?dzynarodowych stypendiów i grantów,
- przygotowywanie listów intencyjnych i umów o wspó?pracy z poszczególnymi partnerami (uczelnie, instytucje, fundacje, itd.),
- koordynacja programu wymiany studentów i wyk?adowców LLP-Erasmus,
- organizacja systemu opieki nad zagranicznymi studentami w ramach programu „Study Buddy”,
- merytoryczna i administracyjna obs?uga wyjazdów studentów i pracowników WSG do uczelni partnerskich oraz przyjazdów go?ci zagranicznych do naszej Uczelni.

Biuro Centrum Wspó?pracy z Zagranic? jest czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8.00 – 16.00. Serdecznie zapraszamy!
 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu