drukuj    poleć stronę

Wspó?praca regionalna


Centrum Wspó?pracy Regionalnej
 

Centrum Wspó?pracy Regionalnej (CWR) jest jednostk? organizacyjn? Wy?szej Szko?y Gospodarki w Bydgoszczy, koordynuj?c? wspó?prac? regionaln? Uczelni. Pocz?tek dzia?alno?ci CWR przypada na luty 2002 roku.

W ramach wspó?pracy regionalnej mi?dzy Uczelni? a wybranymi jednostkami administracji samorz?dowej powo?ywane s? O?rodki Regionalne WSG. Zasady takiej wspó?pracy reguluj? odpowiednie umowy zawierane z jednostkami administracji samorz?dowej (powiatami). W?adze samorz?dowe danego powiatu wyznaczaj? osob? odpowiedzialn? za wspó?prac? z WSG. Osoba ta pe?ni funkcj? Kierownika O?rodka Regionalnego.

O?rodki Regionalne realizuj? nast?puj?ce cele:
- promuj? region w kraju i poza jego granicami,
- aktywizuj? spo?eczno?ci lokalne,
- wspó?organizuj? imprezy spo?eczno-kulturalne w regionie,
- promuj? rozwój turystyki i nowoczesnych technologii informatycznych,
- prowadz? doradztwo w zakresie gospodarki turystycznej, informatyzacji itd.

Do chwili obecnej zosta?o utworzonych jedena?cie O?rodków Regionalnych w nast?puj?cych miejscowo?ciach:
 

  • Brodnica 
  • E?k
  • Ko?obrzeg
  • P?ock
  • Radziejów
  • S?upsk
  • ?wiecie
  • Toru?
  • Wi?cbork

Formy i kierunki dzia?a? Centrum Wspó?pracy Regionalnej i O?rodków Regionalnych

1. Dzia?ania promocyjne:
     - promocja WSG na terenach oddzia?ywania przestrzennego O?rodków Regionalnych,
     - promocja regionów na krajowych i mi?dzynarodowych targach bran?owych przez WSG.

2. Organizacja seminariów i szkole? dla kadr zatrudnionych w gospodarce turystycznej regionów.

3. Wspó?praca przy organizacji praktyk studenckich, obozów naukowych odbywaj?cych si? na terenie oddzia?ywania o?rodków.

4. Tworzenie zasobów informacji z zakresu gospodarki turystycznej w regionach

5. Tworzenie i wzbogacanie zasobów bibliotek w O?rodkach Regionalnych przy wspó?pracy WSG oraz instytucji regionalnych.

6. Organizacja i zabezpieczenie logistyczne rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na studentów WSG w poszczególnych O?rodkach Regionalnych.

7. Dzia?ania na rzecz pozyskiwania funduszy na dzia?alno?? O?rodków Regionalnych ze ?róde? regionalnych, krajowych oraz ze ?rodków pomocowych Unii Europejskiej.

8. Wspó?dzia?anie z w?adzami samorz?dowymi w celu dalszego rozwoju O?rodków Regionalnych.

9. Opieka nad studentami WSG pochodz?cymi z terenu oddzia?ywania przestrzennego poszczególnych O?rodków Regionalnych.

10. Wspó?praca przy przygotowywaniu ofert projektów badawczych prowadzonych przez Instytut Gospodarki Regionalnej i Lokalnej WSG obejmuj?cych obszary znajduj?ce si? w zasi?gu oddzia?ywania O?rodków Regionalnych.

11. Tworzenie Sal Regionalnych w WSG oraz Sal Promocji WSG w O?rodkach Regionalnych.

12. Tworzenie katalogu propozycji tematów prac dyplomowych - do realizacji przez studentów WSG w Bydgoszczy.

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu