drukuj    poleć stronę

Organizacje pozarz?dowe


INICJATOR SPO?ECZNY

Podstawowym zadaniem Inicjatora Spo?ecznego jest kszta?towanie umiej?tno?ci zwi?zanych z organizowaniem spo?ecznym mieszka?ców regionu Kujaw i Pomorza.

Inkubator Organizacji Pozarz?dowych programowo przeprowadza przez etap rejestracji organizacji na poziomie deklarowanych przez beneficjenta: stowarzyszenie zwyk?e, rejestrowe, fundacja, inne formy organizacyjne i organizacyjno-prawne w ramach sektora spo?ecznego.

Informatorium Organizacji Pozarz?dowych ma na celu prezentowanie wszystkich aktualnych informacji potrzebnych do sprawnego i skutecznego prowadzenia organizacji pozarz?dowej.

Obserwatorium Sektora Spo?ecznego. Inicjator Spo?eczny nie mo?e istnie? bez wiedzy na temat sektora spo?ecznego. Chcemy bada?, stosuj?c najnowocze?niejsze technologie badawcze: jako?ciowe i ilo?ciowe , zarówno z dziedzin humanistycznych: socjologia, antropologia kultury, psychologia, zarz?dzanie, jak i matematycznych: statystyka jakie tendencje zachodz? w rozwoju organizacji pozarz?dowych.

Innowatorium Przedsi?biorczo?ci Spo?ecznej. Innowatorium stawia sobie za cel obudzenie wyobra?ni spo?ecznej przedsi?biorczo?ci. Przed t? pobudk? id? badania sfery przedsi?biorczo?ci spo?ecznej jako redefinicji poj?cia ekonomii spo?ecznej

Laboratorium Zarz?dzania Projektem Wspó?czesno?? domaga si? wspó?czesnych metod dzia?ania. Laboratorium skupia si? na badaniach nad metodami zarz?dzania projektami: od tych najdrobniejszych, do wielow?tkowych, wieloorganizacyjnych i d?ugoterminowych. Naszym celem jest uczy? my?le? projektowo: diagnozowa? sytuacj?, tworzy? projekt i zarz?dza? nim.

Linki:

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu