drukuj    poleć stronę

Informacja europejska


Informacja europejska to nie tylko idea czy poj?cie odnosz?ce si? do historii i formalno-instytucjonalnych struktur Unii Europejskiej (UE), ale przede wszystkim jeden z najistotniejszych wymiarów funkcjonowania Unii. Pod terminem tym nale?y wi?c rozumie? integracj?, któr? w UE rozpatrywa? nale?y w kategorii p?aszczyzny politycznej, gospodarczej i monetarnej, regionalnej czy mi?dzynarodowej.

Wa?nym wymiarem integracji europejskiej jest dialog z Obywatelami. Wynika to z faktu, ?e maj? oni prawo wiedzie?, co robi Unia Europejska i jaki b?dzie mia?o to wp?yw na ich ?ycie.

Od 2005 roku w za?o?enia te wpisuje si? Wy?sza Szko?a Gospodarki czyni?c Uni? Europejsk? bardziej przyst?pn?, otwart? i przejrzyst? dla mieszka?ców regionu Pomorza i Kujaw. W tym celu w ramach Uczelni powo?ane zosta?y jednostki, zajmuj?ce si? informacj? europejsk?, do których nale??:

CERS

Centrum Europejskie im. Roberta Schumana przy WSG - to jednostka, do której g?ównych celów nale?y propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz prowadzenie dzia?alno?ci w trzech obszarach: edukacyjnym, informacyjnym i naukowym.

W zwi?zku z powy?szym Centrum Europejskie to jednostka, która funkcjonuje w oparciu o trzy filary:

  • Europejskie Studia Specjalistyczne;
  • Europejskie Sieci Informacyjne;
  • Europejsk? Przestrze? Badawcz?

Strona internetowa: www.ce.wsg.byd.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz - swoje us?ugi kieruje do wszystkich obywateli, którym problematyka europejska nie jest obca. Bydgoskie ED to miejsce, w którym uzyska? mo?na nie tylko informacje na temat funkcjonowania UE oraz bezp?atne publikacje, broszury informacyjne, mapy, czasopisma i przewodniki dotycz?ce Unii, jej wymiaru prawnego czy mo?liwo?ci dofinansowania dzia?a? ze ?rodków europejskich.

Punkt daje równie? mo?liwo?? uczestniczenia w konferencjach, seminariach, szkoleniach i warsztatach oraz dy?urach ekspertów ds. funduszy europejskich i konkursach. Prowadzi tak?e europejsk? dzia?alno?? wydawnicz? oraz sonda?e maj?ce wymiar europejski.

Strona internetowa: www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toru?

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toru? - swoje us?ugi kieruje do wszystkich obywateli zainteresowanych Uni? Europejsk?, w szczególno?ci do przedstawicieli samorz?du terytorialnego, ma?ych i ?rednich przedsi?biorców, nauczycieli i instytucji o?wiatowych oraz organizacji pozarz?dowych i m?odzie?y.

Punkt ED – Toru? podejmuje dzia?ania skierowane na podnoszenie wiedzy i ?wiadomo?ci europejskiej mieszka?ców, na które sk?adaj? si? seminaria, warsztaty, lekcje europejskie, spotkania ze specjalistami z zakresu funduszy europejskich oraz dzia?alno?? badawcza i wydawnicza.

Europe Direct – Toru? prowadzi tak?e Lokalny Punkt Informacji Europejskiej w Inowroc?awiu przy Wydziale Zarz?dzania i Nauk Spo?ecznych WSG, w którym to realizowane s? liczne dzia?ania informacyjno-edukacyjne ukierunkowane na promowanie Unii Europejskiej i podnoszenie ?wiadomo?ci mieszka?ców w tym zakresie.

Strona internetowa: www.europedirect-torun.byd.pl

Regionalna Sie? Eurodesk Kujawsko-Pomorskie

Regionalna Sie? Eurodesk Kujawsko-Pomorskie zajmuje si? udzielaniem informacji na temat edukacji i mobilno?ci w Unii Europejskiej, szczególnie studiowania, pracy i wolontariatu zagranic?. Eurodesk pomaga równie? w poszukiwaniu partnerów do projektu, a tak?e rozpowszechnia informacje o przedsi?wzi?ciach i wydarzeniach zwi?zanych z dzia?alno?ci? m?odzie?ow? na terenie Europy.

Strona internetowa: www.eurodesk.pl/eurodesk-w-polsce

Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) w Bydgoszczy

Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) w Bydgoszczy - to europejska biblioteka zawieraj?ca oficjalne publikacje Unii Europejskiej udost?pniane bezp?atnie zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej w j?zykach urz?dowych UE.

Bydgoskie CDE zach?ca równie? do uczestnictwa w debatach na temat Europy i daje obywatelom mo?liwo?? bli?szego poznania polityk i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.

Strona internetowa: www.cde.wsg.byd.pl

Lokalny Punkt Enterprise Europe Network przy ED-Bydgoszcz

Lokalny Punkt Enterprise Europe Network przy ED-Bydgoszcz jest po?rednikiem umo?liwiaj?cym instytucjom Unii Europejskiej pe?niejsz? orientacj? w potrzebach ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Sie? Enterprise Europe Network oferuje ma?ym i ?rednim przedsi?biorcom bezp?atne us?ugi w zakresie m.in.: informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej, rozwijania wspó?pracy podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem wspó?pracy mi?dzynarodowej, stymulowania potencja?u innowacyjnego przedsi?biorstw oraz transferu technologii i wiedzy. U?atwia równie? udzia? w programach ramowych UE na rzecz bada? i rozwoju, w tym wspiera udzia? MSP w 7. Programie Ramowym.

Strona internetowa: www.een.ec.europa.eu

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu