drukuj    poleć stronę

Fundacja Gaudeamus


O Fundacji Gaudeamus

Fundacja „Gaudeamus” zosta?a za?o?ona 15 pa?dziernika 2003 roku w Bydgoszczy. Jest organizacj? po?ytku publicznego. Dzia?ania Fundacji skupiaj? si? na zaktywizowaniu m?odych ludzi i poprzez rozwój ich talentu i osobowo?ci zach?ceniu ich do twórczych dzia?a? na rzecz rozwoju nauki i kultury.„Gaudeamus” wspiera integracj? osób niepe?nosprawnych oraz promuje wielokulturowo?? i tolerancj?. Poprzez swoje dzia?ania chce przygotowa? m?odzie? do ?ycia w nowoczesnym spo?ecze?stwie demokratycznym.

Jednym z podstawowych celów Fundacji Gaudeamus jest pozyskiwanie ?rodków finansowych na pomoc w kszta?ceniu uzdolnionej m?odzie?y akademickiej oraz wspieranie dzia?alno?ci naukowej i samokszta?ceniowej ?rodowiska akademickiego. W 2006 r. Fundacja podj??a na szerok? skal? prowadzenie akcji informacyjnej w?ród pracowników i studentów Wy?szej Szko?y Gospodarki w Bydgoszczy oraz w O?rodku Zamiejscowym w E?ku. Wi?za?o si? to m.in. z organizowaniem stoisk promuj?cych dzia?alno?? Fundacji w czasie imprez studenckich. Zarz?d Fundacji podj?? dzia?anie zmierzaj?ce do pozyskiwania ?rodków na dzia?alno?? statutow? poprzez wystosowanie listów intencyjnych w celu pozyskania darczy?ców oraz sk?adanie wniosków o przyznanie dotacji ze ?rodków publicznych na realizacj? zada? obj?tych patronatem Fundacji, np. „Upowszechnianie i Rozwój Kultury, Sztuki, Ochrony Tradycji i Dziedzictwa Narodowego” na terenie powiatu E?ckiego.

W ramach sta?ej wspó?pracy z Wy?sz? Szko?a Gospodarki w Bydgoszczy, Fundacja Gaudeamus prowadzi?a m.in. akcje informacyjne na temat kó? naukowych dzia?aj?cych na trenie uczelni, wspar?a utworzenie Studenckiego Forum BCC, podj??a wspó?prac? z Samorz?dem Studenckim przy akcjach charytatywnych.

Strona www Fundacji: www.fundacja.wsg.byd.pl

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu