drukuj    poleć stronę

System stypendialny


NIE JESTE? SAM...
Pieni?dze nie s? najwa?niejsze... Naszym Studentom zapewniamy ró?norodne formy pomocy finansowej, aby mogli w pe?ni skupi? si? na nauce i korzysta? z uroków ?ycia studenckiego.

ZANIM ZACZNIESZ STUDIA
W WSG ju? jako kandydat mo?esz ubiega? si? o stypendium. Je?li aktywnie dzia?a?e? spo?ecznie, masz zdolno?ci plastyczne, muzyczne lub talent literacki, jeste? przedsi?biorczy, zdobywasz sukcesy sportowe - nie pozwolimy Ci tego zmarnowa?! Zaprezentuj swoj? dotychczasow? dzia?alno?? i plany twórczego zaistnienia w naszej Uczelni. Opracowali?my tak?e wyj?tkowy system stypendiów i programów bran?owych dla osób z do?wiadczeniem zawodowym, ??cz?cych obowi?zki rodzinne z karier? i nauk?. Zach?camy do studiowania pracowników rekrutuj?cych si? z tej samej firmy, doceniamy pracodawców inwestuj?cych w kompetencje swojego personelu.

UCZELNIA LIDERÓW – STUDIUJ ZA DARMO
Wspieramy kandydatów, którzy osi?gn?li bardzo dobre wyniki w nauce i wyró?niali si? aktywno?ci? w szkole ?redniej. Umo?liwiamy im bezp?atne studia, zapewniaj?c opiek? merytoryczn? odpowiednich instytutów, które kieruj? dalszym, rozwojem uzdolnionych studentów. UL adresowany jest równie? do studentów niestacjonarnych - tylko w WSG studenci zaoczni mog? studiowa? bezp?atnie! UL to owoc Twojej aktywno?ci!

ROZBUDOWANY SYSTEM STYPENDIALNY
Mo?esz korzysta? ze ?wiadcze? przyznawanych zarówno z bud?etu pa?stwa, jak i ze ?rodków w?asnych Uczelni. Staramy si? zapewnia? warunki, w których nasi studenci nie b?d? zmuszeni do przerywania studiów z powodów finansowych. Celowi temu s?u?? stypendia: socjalne . mieszkaniowe . na wy?ywienie . zni?ki rodzinne. Motywujemy studentów do wyt??onej nauki i nagradzamy ich osi?gni?cia, oferuj?c stypendia: naukowe . ministra - za osi?gni?cia w nauce . nagrody Rektora. Wspieramy rozmaite formy aktywno?ci, u?atwiaj?c realizacj? Twoich pasji. Fundujemy stypendia: sportowe . artystyczne . nagrody Kanclerza.

POMOC NIEPE?NOSPRAWNYM
Zanim podejmiesz studia, mo?esz skonsultowa? si? z Rzecznikiem Osób Niepe?nosprawnych WSG. Dowiesz si?, w jaki sposób pomagamy w indywidualnej organizacji zaj?? i jakie korzy?ci mo?esz czerpa? z Internetu oraz platformy e-learningowej WSG. Rzecznik po?redniczy w uzyskiwaniu pomocy materialnej i pomaga w aktywizacji zawodowej. Zawsze mo?esz liczy? na jego kompetentn? rad? i zaanga?owanie. Jako jedyna Uczelnia w Bydgoszczy przygotowali?my specjalny Program dla Studentów Niepe?nosprawnych.

PROGRAM ABSOLWENT
Do??czaj?c do grona absolwentów WSG mo?esz liczy? na pakiet korzy?ci (rabaty u Partnerów Programu, spotkania absolwentów po latach, prezentacja ich dokona? na stronie internetowej). Zawsze mo?esz liczy? na nasz? pomoc w rozwoju swojej przedsi?biorczo?ci! Absolwenci, którzy b?d?c studentami aktywnie udzielali si? w ?yciu Uczelni oraz osi?gali dobr? ?redni? za wyniki w nauce mog? liczy? na uczestnictwo w Programie Absolwent VIP.

Wi?cej informacji w Wortalu Studenckim w zak?adce Stypendia (menu po lewej stronie):
http://www.student.wsg.byd.pl/index.php?id=225&submenu=124

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu