drukuj    poleć stronę

Dzia?alno?? badawczo-rozwojowa


Centrum Bada? Regionalnych i Lokalnych


Dzia?aj?ce w Naszej Uczelni Centrum Bada? Regionalnych i Lokalnych jest wyspecjalizowan? jednostk? badawczo-projektow?, oferuj?c? swoje us?ugi w obszarach:

  • studiów rewitalizacyjnych,
  • analiz spo?ecznych i rynkowych,
  • bada? turystycznych,
  • architektonicznych prac projektowo-studialnych,
  • innowacji i analiz ekonomicznych oraz t?umacze? specjalistycznych.

Szczegó?owe informacje nt. dzia?alno?ci, oferty i mo?liwo?ci wspó?pracy z Centrum znajduj? si? na poni?szej stronie internetowej:

www.cbril.wsg.byd.pl


 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu