drukuj    poleć stronę

Grafika komputerowa i poligrafia cyfrowa


Grafika komputerowa oraz technologia poligraficzna to bardzo wa?na cz??? przemys?u reklamowego oraz wydawniczego. Obecne mo?liwo?ci oprogramowania graficznego oraz stopie? informatyzacji wspó?czesnej poligrafii powoduje, ?e na runku potrzeba wykwalifikowanych informatyków wyspecjalizowanych zarówno w zakresie wspó?czesnych multimediów, jak i oprogramowania czy sprz?tu wykorzystywanego w wydawnictwach i drukarniach. Celem kszta?cenia na specjalno?ci: grafika komputerowa i poligrafia cyfrowa jest przygotowanie specjalistów w zakresie stosowania informatyki w zarz?dzaniu w przemy?le poligraficznym i w us?ugach multimedialnych.

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu