drukuj    poleć stronę

Praca w WSG


WSG tworz? ludzie. Studenci, absolwenci, ale przede wszystkim pracownicy. Pe?ni zapa?u i innowacyjnych pomys?ów realizujemy swoje zadania, zdaj?c sobie spraw?, ?e tylko praca zespo?owa i kreatywno?? doprowadz? nas do zamierzonego celu. 


WSG w trosce o dobro swoich pracowników korzysta z licznych narz?dzi personalnych, s?u??cych utrzymaniu wysokich standardów zatrudnienia. Stawiamy na ci?g?e podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry. Nauczyciele akademiccy mog? liczy? na wielop?aszczyznow? pomoc w rozwoju naukowym, pracownicy administracyjni natomiast maj? mo?liwo?? korzystania z systemu szkole? o bogatej ofercie tematycznej. Status pracownika WSG stwarza mo?liwo?? uzyskania licznych profitów przy odp?atno?ciach za szkolenia i studia. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom naszego zespo?u w ramach szeroko pojmowanej polityki personalnej, planujemy wdro?enie systemu ocen pracowniczych i motywowania kadry.

Pracownicy mog? równie? liczy? na pomoc socjaln? oraz na wiele innych rozwi?za? u?atwiaj?cych rozwój zawodowy i osobisty.

Po??czenie tych metod z nowoczesnymi trendami w organizacji pracy, zarz?dzaniu czasem i komunikacji mi?dzyludzkiej sprawia, ?e atmosfera pracy pozostaje przyjazna i optymalna do realizacji zada?.

Wyznajemy zasad?, ?e to w?a?nie ludzie buduj? sukces firmy, a w?a?ciwy cz?owiek na w?a?ciwym miejscu jest najwi?ksz? dla niej warto?ci?.

Zapraszamy do naszego zespo?u!

Wortal Praca WSG: http://www.praca.wsg.byd.pl/

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu