drukuj    poleć stronę

Badania naukowe


Finansowanie bada? naukowych


 Dzia?alno?? naukowo-badawcza w Wy?szej Szkole Godspodarki jest finansowana ze ?rodków  w?asnych (Uczelniany Fundusz Bada? Naukowych), instytucji pa?stwowych (MNISW), UE oraz innych instytucji z kraju i z zagranicy.

Pracownicy naukowi Wy?szej Szko?y Gospodarki realizuj? dzia?alno?? naukow? g?ównie w nast?puj?cych obszarach badawczych:

  • Bydgosko-Toru?ski Obszar Metropolitalny
  • Bydgoski W?ze? Wodny
  • Rynek pracy, ubezpiecze? i edukacyjny
  • Nowoczesne technologie
  • Studia nad krajobrazem kulturowym
  • Identyfikacja zjawisk zwi?zanych z przemianami w turystyce w latach 1989-2009

Zgodnie z zapisami Regulaminu prowadzenia prac naukowo-badawczych dzia?alno?? naukowo-badawcza w Wy?szej Szkole Gospodarki dotyczy prowadzenia przez pracownika (w ramach etatu naukowo-dydaktycznego) lub zespo?u, w którym uczestnicz? pracownicy WSG, bada? naukowych, opracowywania zagadnie? badawczych, publikacji otrzymanych wyników, prezentacji otrzymanych wyników na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Projekty badawcze pracowników Uczelni sk?adane podczas trwania roku akademickiego (w dwóch konkursach grantów) s? poddawane procedurze oceny przez recenzentów wewn?trznych (ma?e granty - do 30 tys. z?) i zewn?trznych (du?e granty - powy?ej 30 tys. z?).

Istotnym elementem oceny projektu jest oprócz jego warto?ci naukowej (innowacyjno?? tematu)  zgodno?? z ustalonymi w Uczelni badawczymi obszarami priorytetotowymi i kierunkami kszta?cenia. 


Szczegó?owe informacje na temat zasad prowadzenia bada? naukowych w WSG oraz efektów  tych bada? (wydawnictwa uczelniane) znajduj? si? na stronach www Dzia?u Bada? Naukowych i Rozwoju Kadry Naukowej. Zapraszamy


 

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu