drukuj    poleć stronę

Rozwój naukowy pracowników WSG


Intencj? W?adz Uczelni jest wdra?anie rozwi?za? maj?cych na celu intensyfikacj? rozwoju kadry naukowej 
i powi?zanego z tym rozwojem umacniania rangi Uczelni


Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Uczelni (na pierwszym b?d? na drugim miejscu pracy) mog? skorzysta? z pakietu standardowych rozwi?za?, które pomagaj? w szybszym zdobywaniu stopni naukowych. 

Do najwa?niejszych narz?dzi wspomagania procesu rozwoju naukowego w WSG nale?y zaliczy?:

  • ,,?cie?ka" indywidualnego rozwoju pracownika
  • przyjazny system stypendiów naukowych, 
  • system grantów wewn?trznych,
  • limitowanie pensum dydaktycznego,
  • udzielanie urlopów naukowych,
  • umo?liwianie publikowania prac naukowych,
  • motywacyjny system wynagradzania. 

 

 

Z my?l? o pracownikach  realizuj?cych  prace na stopnie naukowe (doktorskie lub habilitacyjne) Uczelnia stwarza dogodny klimat m.in.:  do nazwi?zywania kontaktów naukowych (np. poprzez dofinansowywanie uczestnictwa w konferencjach naukowych), zdobywania nowych do?wiadcze? i kwalifikacji (np. podczas wyjazdów na sta?e naukowe  do uczelni w kraju i  zagranic?, szkole? wewn?trznych),  pracy w zespo?ach badawczych i konsultingowych (realizowanie  prac aplikacyjnych i umo?liwianie  dodatkowego zarobkowania).

W niedalekiej przysz?o?ci wa?nym narz?dziem w procesie kszta?cenia m?odej kadry naukowej stan? si? seminaria doktoranckie.

Szczegó?owe informacje o zasadach wspomagania rozwoju naukowego w WSG znajd? Pa?stwo na stronie g?ównej  Dzia?u Bada? Naukowych i Rozwoju Kadry Naukowej

 


 

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu