drukuj    poleć stronę

Kultura


Akademicka Przestrze? Kulturalna to unikatowy na skal? krajow? pomys? Wy?szej Szko?y Gospodarki, która przebudowuj?c zabytkow? wozowni? stworzy?a nowoczesn? przestrze? do tworzenia kultury. Mie?ci si? tutaj: galeria, sala widowiskowa, studio nagra?, pracownia multimedialna oraz Muzeum Fotografii.

 Galeri? tworz? dwa pi?tra, dolne przeznaczone g?ownie do prezentacji twórczo?ci artystycznej oraz górne, antresola, na której przy stylowych stolikach zapraszamy do wypicia ?wie?ej kawy lub herbaty oraz do spokojnego nabrania oddechu ze szczypt? kultury. Wraz z Galeri? „Nad Brd? WSG” (która g?ównie prezentuje dorobek uznanych artystów) miejsce dzieli Galeria „Debiut”, której podstawowym celem jest poszukiwanie i wsparcie rozwoju m?odych adeptów sztuki oraz promocja ich twórczo?ci.

 Muzeum Fotografii to pó?nocna cze?? g?ównego budynku Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej. Jest to najwi?ksze tego typu muzeum w tym regionie Polski. Posiada unikalne zbiory eksponatów zwi?zanych z fotografi? dawn? i dzisiejsz?. Kustosz muzeum, Arkadiusz Blachowski, nie zatrzymuje si? na prezentacji historii. Zaprasza na wernisa?e uznanych artystów fotografików oraz tych pocz?tkuj?cych, których warto wspiera? w drodze twórczej. Organizuje kursy i pokazy fotografii analogowej oraz cyfrowej.

Muzeum posiada atelier wyposa?one w ró?norodne t?a, ciemni? fotograficzn? oraz sprzyjaj?c? lekturze czytelni?, malowniczo po?o?on? na antresoli pod drewnianym sklepieniem dziewi?tnastowiecznej wozowni.

 Sala widowiskowa, oprócz specjalnie projektowanego na jej potrzeby nag?o?nienia scenicznego, posiada nag?o?nienie konferencyjne. System projekcyjny pozwala na przeprowadzanie m.in. spotka? Akademickiego Klubu Filmowego
i Dyskusyjnego Klubu Reporta?u. Sala widowiskowa posiada niezb?dne narz?dzia potrzebne do realizacji spektaklu teatralnego. W pe?ni funkcjonalna scena pozwala na wszelkie inne realizacje artystyczne, takie jak np. pokaz mody.

 APK wykracza jednak poza mury jednego budynku. W jej sk?ad wchodzi równie? przerobiony na sale prób autentyczny bunkier oraz kilka innych pomieszcze? przeznaczonych dla naszych partnerów.

 Akademicka Przestrze? Kulturalna daje wiele mo?liwo?ci. Wszystko zale?y od twórcy i jego pomys?u. To pot??ne narz?dzie w rekach zdolnego artysty. Wszystkich ch?tnych zapraszamy do wspó?pracy. Skontaktuj si? z nami i zacznij realizowa? swoje projekty, dzi?ki APK stanie si? to o wiele prostsze ni? my?lisz.

Akademicka Przestrze? Kulturalna, ul. Królowej Jadwigi 14, apk@byd.pl

Zapraszamy na nasz? stron? internetow?: www.apk.byd.pl

 

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu