drukuj    poleć stronę

Informatyzacja


Zanim rozpoczniesz nauk?, podczas spotkania organizacyjnego, poznasz opiekuna swojej grupy. Mo?esz liczy? na jego pomoc w sprawach organizacyjnych i wsparcie we wszelkich problemach. Nasz Dziekanat jest do Twojej dyspozycji przez 7 dni w tygodniu. Biuro Informacji i Promocji oraz Dzia? Kszta?cenia pe?ni? weekendowe dy?ury informacyjne.
W punktach informacyjnych (tablice, gabloty, s?upy) znajdziesz informacje na temat wydarze? z ?ycia Uczelni oraz liczne oferty kierowane do naszych studentów przez partnerów WSG. By zoptymalizowa? komunikacj? wewn?trzn?, wprowadzono system POSTV czyli panele LCD. Jako jedyna Uczelnia w Polsce posiadamy System BlueMobile oparty na technologii bluetooth. Najwa?niejszym, sta?ym ?ród?em informacji dla Studenta jest witryna internetowa - www.student.wsg.byd.pl oraz system ISAPS - Wirtualny Dziekanat - www.isaps.pl

POZNAJ KOMFORT STUDIOWANIA...
Najnowocze?niejsze zdobycze techniki oraz innowacje technologiczne masz w zasi?gu r?ki! Sale wyk?adowe wyposa?one s? w cyfrowe projektory multimedialne i profesjonalny sprz?t nag?a?niaj?cy oraz dost?p do Internetu, co umo?liwia prowadzenie wideokonferencji i zdalnych wyk?adów. Aule s? wyposa?ane w unikatowe interaktywne tablice pozwalaj?ce na sterowanie obrazem wy?wietlanym przez komputer, przenoszenie go z tablicy do komputera i tworzenie wydruków, a tablet studencki umo?liwia udzielenie odpowiedzi na tablicy bez wstawania z miejsca.

OPROGRAMOWANIE
Wszystkie komputery wyposa?one s? w licencjonowane oprogramowanie, pakiety biurowe oraz programy dedykowane poszczególnym specjalno?ciom studiów, których zadaniem jest wspomaganie: analizy danych statystycznych (Statistica, SPSS) • projektowania architektonicznego (AutoCAD, ArchiCAD) • ?wicze? w pracowniach teleinformatyki (LabVIEW) • projektowania in?ynierskiego z rodziny CAD, CAM, CAE (Solid Edge) • wizualizacji danych geograficznych (ArcVIEW) • programowania (Borland C++) • projektowania graficznego i obróbki obrazu (Corel, Photoshop) • oprogramowania dla hotelarstwa (Fidelio) i dost?pu do Globalnego Systemu Rezerwacyjnego Amadeus WORLDSPAN.

SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE I LABORATORIA
Wszyscy studenci maj? mo?liwo?? korzystania z najnowocze?niejszych pracowni komputerowych i laboratoriów, dedykowanych specjalistycznym potrzebom kszta?cenia na poszczególnych kierunkach: Laboratoria sieci komputerowych CISCO: sprz?t sieciowy, programowalne switche i routery CISCO, print serwery i access pointy / Pracownia projektowania in?ynierskiego: oprogramowanie z rodziny CAD, CAM, CAE (Solid Edge) / Pracownie mechatroniczne: zespó? laboratoriów z zakresu fizyki, elektroniki, automatyki i robotyki / Laboratorium multimediów i grafiki: tablety, skanery i kamery internetowe, urz?dzenia transmisji bezprzewodowej (podczerwie? i bluetooth), tunery tv, dualne karty graficzne / Pracownia ekonometrii i statystyki: programy do analizy danych statystycznych (m.in. SPSS, Statistica) / Pracownia projektowania architektonicznego: programy projektowe i wizualizacyjne (modelowanie 3d, animacje), tablety projektowe, monitory 32 cale / Pracownia GIS: oprogramowanie GIS, specjalistyczne GPS, kartograficzne plotery i skanery wielkoformatowe / Pracownia TSL: symulatory tachografu cyfrowego, oprogramowanie do pozycjonowania ?rodków transportu, oprogramowanie CRM, oprogramowanie logistyczne / Kompleks specjalistycznych laboratoriów technologii ?ywienia: profesjonalny sprz?t gastronomiczny i laboratoryjny / Pracownia informatyki w turystyce: systemy rezerwacyjne i informacyjne – Amadeus, Fidelio, WorldSpan.

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu