drukuj    poleć stronę

Samorz?d studencki


Fortuna patriae nostrae etami mea fortuna Est (los mojej ojczyzny jest moim losem). Brzmi patetycznie ale chcemy by ka?dy student zrozumia?, ?e wst?puj?c do naszej spo?eczno?ci akademickiej ma wp?yw na ?ycie swoje i swoich kolegów. Poczuj si? pe?noprawnym cz?onkiem uczelnianej ojczyzny. We? udzia? w wyborach do Samorz?du Studenckiego. Oddaj swój g?os lub kandyduj sam - to przecie? wa?ne, kto wejdzie w sk?ad autonomicznego, naczelnego grona reprezentuj?cego studentów. Wspó?dzia?amy z W?adzami Uczelni w celu zapewnienia studentom optymalnego poziomu i warunków kszta?cenia, w tym pomocy materialnej. Aktywizujemy wszelkie formy rozwoju, aby? nie marnowa? czasu i mo?liwo?ci, które stwarza nasza Uczelnia.

 

Zapraszamy na nasz? (www.samorzad.byd.pl) stron?.

 

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu