drukuj    poleć stronę

ONTE


O?rodek Nowych Technologii Edukacyjnych w WSG jest jednostk? powo?an? przez W?adze w celu rozwoju i propagowania nowych form nauczania wspieranych technologiami informacyjnymi zarówno w Uczelni, jak i poza ni?.

Pracownicy ONTE wspó?pracuj? z wieloma nauczycielami akademickimi o du?ym do?wiadczeniu w nauczaniu bezpo?rednim (face to face). Jednocze?nie, ze wzgl?du na coraz to wi?ksze mo?liwo?ci technologiczne, maj? mo?liwo?? implementowania do tradycyjnego procesu kszta?cenia metod i narz?dzi, które wymuszaj? konieczno?? nowego spojrzenia na proces edukacyjny i wykorzystania wielu niekonwencjonalnych pomys?ów. Te fakty powoduj? z jednej strony konieczno?? prowadzenia bada? w ma?o rozpoznanej dziedzinie, a z drugiej strony daj? mo?liwo?? wykorzystania ogromnego potencja?u ró?nych do?wiadcze? i twórczych idei.

O?rodek Nowych Technologii Edukacyjnych jest jedn? z najm?odszych jednostek organizacyjnych WSG ? rozpocz?? swoje prace 2 grudnia 2005 roku. Jego zadaniem jest umo?liwienie szerokiego dost?pu do edukacji akademickiej za pomoc? sieci WWW.

ONTE jest odpowiedzialne za platform? edukacyjn?. Jest to miejsce, gdzie ka?dy student WSG mo?e bezp?atnie korzysta? z materia?ów i pomocy dydaktycznych do wyk?adów, ?wicze? oraz gdzie ka?dy nauczyciel akademicki mo?na publikowa? swoje materia?y dydaktyczne, sprawdza? wiedz? studentów i prowadzi? dyskusje na forach, czatach.

Pracownicy O?rodka dok?adaj? wszelkich stara?, aby na co dzie? wspomaga? nauczycieli akademickich w ich pracy, a studentów skutecznie motywowa? do osi?gania coraz lepszych wyników!

Zapraszamy na nasz? platform?: http://www.onte.byd.pl/

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu