drukuj    poleć stronę

BRODNICA


Jeste? z Brodnicy lub mieszkasz w pobli?u?
Niezb?dne informacje nt. Wy?szej Szko?y Gospodarki otrzymasz w naszym O?rodku Regionalnym
Regionalny O?rodek w Brodnicy
ul. S?dowa 8
87-300 Brodnica
tel. (056) 498-35-08
e-mail: wkusztal@byd.pl

Pomocy i informacji udzieli Ci Kierownik O?rodka
Pani Wies?awa Kusztal

O o?rodku
Umowa o wspó?pracy w zakresie turystyki, hotelarstwa i przep?ywu informacji pomi?dzy WSG w Bydgoszczy a Powiatem Brodnickim zosta?a podpisana 19 kwietnia 2002 roku. Powiat reprezentowali: ówczesny Starosta Brodnicki - Leonard Kowalski oraz Wicestarosta Brodnicki - Waldemar G?sicki.
Brodnicki O?rodek Regionalny dzia?a w nowej siedzibie przy ul. S?dowej 8, w odrestaurowanym, zabytkowym budynku. Wygodnego do pracy i spotka? miejsca udziela kandydatom na studia Kancelaria Adwokacka. Do dyspozycji o?rodka jest kameralne pomieszczenie z dost?pem do nowoczesnych urz?dze? biurowych oraz internetu. Mo?na tu zasi?gn?? szczegó?owych informacji nt. oferty kszta?cenia w WSG oraz pobra? materia?y o Uczelni i formularze a tak?e zapozna? si? z wielop?aszczyznow? dzia?alno?ci? o?rodka. Lokalizacja blisko centrum miasta, przy du?ym parkingu, w znacznym stopniu u?atwia dost?p i stwarza dogodne warunki do nawi?zywania  ró?nego typu wspó?pracy. Studenci WSG, gromadz?c materia?y do prac semestralnych i licencjackich, mog? korzysta? z materia?ów promocyjnych i  innych wydawnictw, w tym tak?e CD-romów, zgromadzonych w O?rodku. Mog?  tak?e korzysta? z innych form pomocy, zarówno przy za?atwianiu formalno?ci z przysz?ymi pracodawcami jak i przedsi?biorcami udzielaj?cymi praktyk studenckich, a tak?e liczy? na pomoc przy wyborze tematu prac licencjackich i magisterskich, które mog? by? przydatne dla samorz?dów lokalnych lub innych podmiotów. O?rodek swoim dzia?aniem obejmuje szko?y z powiatów: brodnickiego, golubsko - dobrzy?skiego, nowomiejskiego, ostródzkiego i w?brzeskiego.
Zakres merytoryczny i specyfika dzia?ania - to co jest najwa?niejsze dla o?rodka, dalsze kierunki dzia?a?: zacie?nianie wspó?pracy mi?dzy WSG w Bydgoszczy a samorz?dami z Powiatu Brodnickiego w ramach wykorzystania bazy naukowo-dydaktycznej w celu:
- prowadzenia kursów i szkole?,
- przygotowywania materia?ów promocyjnych,
- wspólnej promocji o?rodków WSG,
- wykorzystania bazy turystycznej powiatu dla potrzeb naukowych i dydaktycznych WSG.

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu