drukuj    poleć stronę

E?K


Umowa o wspó?pracy w zakresie turystyki, hotelarstwa i przep?ywu informacji pomi?dzy WSG w Bydgoszczy a Powiatem E?ckim zosta?a podpisana 19 wrze?nia 2002r. Powiat reprezentowali: ówczesny Starosta E?cki - Janusz Nowakowski i Wicestarosta E?cki - Jaros?aw Franczuk.

Siedziba Mazurskiego O?rodka Regionalnego:
ul. 11 Listopada 24
19-300 E?k
tel: (0 87) 621-76-11

Kierownikiem O?rodka jest dr in?. Aneta D?browska

Mazurski O?rodek Regionalny swoimi dzia?aniami obejmuje nie tylko Powiat E?cki, ale równie? powiaty s?siednie: Powiat Olecki, Powiat Go?dapski, Powiat Piski, Powiat Gi?ycki (województwo warmi?sko-mazurskie) oraz Powiat Augustowski i Powiat Grajewski (województwo podlaskie).

W siedzibie o?rodka mo?na uzyska? wyczerpuj?ce informacje o Wy?szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz foldery informacyjne Uczelni. Istnieje mo?liwo?? odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w o?rodku.

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu