drukuj    poleć stronę

KO?OBRZEG


Jeste? z Ko?obrzegu lub mieszkasz w pobli?u?
Niezb?dne informacje nt. Wy?szej Szko?y Gospodarki otrzymasz w naszym O?rodku Regionalnym
Ko?obrzeski O?rodek Regionalny
Zespó? Szkó? Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Ko?obrzegu
Ul. ?opuskiego 13
87-100 Ko?obrzeg
tel. (094) 354-05-81 do 84
 

Pomocy i informacji udzieli Ci Kierownik O?rodka
Pan Janusz Budzik

O o?rodku i okolicach
Umowa o wspó?pracy w zakresie turystyki, hotelarstwa i przep?ywu informacji pomi?dzy WSG w Bydgoszczy a Powiatem Ko?obrzeskim zosta?a podpisana 23 pa?dziernika 2002 roku. Powiat reprezentowali: ówczesny Starosta - Ryszard ?awrynowicz oraz Wicestarosta - Stanis?aw Fija?kowski. Ko?obrzeg to jedno z najstarszych Polskich miast. Pierwotny Ko?obrzeg znajdowa? si? wy?ej rzeki Pars?ty, oko?o czterech kilometrów od brzegu Ba?tyku, w miejscu tym obecnie znajduje si? wie? Budzistowo. Tam te? znajduje si? najstarszy zabytek, Ko?ció? ?w. Jana. Ko?obrzeg to malownicze miasto po?o?one po obu stronach Pars?ty, znajduj?cej uj?cie w s?onych wodach Ba?tyku. Ko?obrzeg s?ynie z nadmorskiego krajobrazu, obfitej zieleni, walorów leczniczych i cennych zabytków. Co? dla siebie znajd? tu mi?o?nicy ciszy i spokoju, chc?cy odpocz?? i zregenerowa? si?y, jak równie? osoby spragnione atrakcji, przygód i dobrej rozrywki. W Ko?obrzegu czeka czyste ?rodowisko naturalne, szeroka piaszczysta pla?a, wzd?u? której ci?gnie si? pi?kna, zacieniona Aleja Nadmorska.                                                                                             Na podstawie umowy o wspó?pracy w zakresie turystyki, hotelarstwa i informacji zawartej w 2002 roku pomi?dzy WSG a Powiatem Ko?obrzeskim, zosta? powo?any do ?ycia Regionalny O?rodek. Zakresem swojej dzia?alno?ci O?rodek obejmuje równie? s?siednie powiaty. Wspó?pracuje ?ci?le ze szko?ami ponadgimnazjalnymi w regionie, promuje inicjatywy Uczelni, udziela informacji o kierunkach kszta?cenia oraz zasadach rekrutacji. W ci?gu 5 lat pracy O?rodka, wielu m?odych ludzi z regionu ko?obrzeskiego podj??o studia, zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym na ró?nych kierunkach kszta?cenia, które oferuje WSG.

O?rodek swoj? dzia?alno?ci? obejmuje:
- Powiat Ko?obrzeski
- Powiat Gryficki,
- Powiat Koszali?ski,
- Powiat Bia?ogardzki,
- Powiat ?widwi?ski.

Zakres merytoryczny i specyfika dzia?ania:
- promocja Uczelni,
- seminaria naukowe,
- innowacja i eksperyment edukacyjny,
- konferencje naukowe,
- praktyki i sta?e zagraniczne,
- tworzenie programów strukturalnych.


 

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu