drukuj    poleć stronę

P?OCK


Jeste? z P?ocka lub mieszkasz w pobli?u?
Niezb?dne informacje nt. Wy?szej Szko?y Gospodarki otrzymasz w naszym Punkcie Konsultacyjnym 
P?ocki Punkt Konsultacyjny
Ksi??nica P?ocka
Ul. T. Ko?ciuszki
09-400 P?ock
tel. (024) 268-85-82
e-mail: dolmal@wp.pl

Pomocy i informacji udzieli Ci Kierownik Punktu
Pani Ma?gorzata Bielak

O o?rodku i okolicach
P?ock - miasto w centralnej Polsce w województwie mazowieckim po?o?one nad szerok? na oko?o 8 km dolin? Wis?y, na styku 2 makroregionów: prawobrze?nego Pojezierza Dobrzy?skiego oraz po?o?onej na lewym brzegu rzeki strefy Kotliny P?ockiej. G?ówna cz??? miasta po?o?ona jest na wysokiej na ok. 50 m skarpie. P?ock uzyska? prawa miejskie w 1237 roku. Jest najstarszym miastem na Mazowszu i jednym z najstarszych w Polsce.
Ksi??nica P?ocka im. W?adys?awa Broniewskiego to najwi?ksza biblioteka publiczna na Mazowszu P?ockim. W sk?ad sieci bibliotecznej Ksi??nicy wchodzi biblioteka g?ówna przy ul. Ko?ciuszki 6, dzia? zbiorów audiowizualnych, Biblioteka dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej oraz 13 filii bibliotecznych zlokalizowanych na terenie ca?ego miasta. Ksi??nica ma status biblioteki powiatowej i sprawuje opiek? merytoryczn? nad 37 bibliotekami samorz?dowymi. Prowadzimy dzia?alno?? kulturaln?, edukacyjn?, o?wiatow?,  wydawnicz?, a tak?e centrum informacji dla mieszka?ców P?ocka, powiatu i by?ego województwa. Czytelnicy maj? dost?p do katalogowej bazy danych w nowoczesnej pracowni informacyjnej. Na uwag? zas?uguje dzia?alno?? wydawnicza i o?wiatowo-edukacyjna Ksi??nicy P?ockiej. Jej nak?adem ukaza?o si? oko?o 60 ksi??ek popularyzuj?cych kultur? i histori? ziemi p?ockiej a tak?e twórczo?? lokalnych pisarzy i poetów. W naszej bibliotece organizowane s? liczne wystawy, promocje ksi??ek oraz spotkania autorskie. Zapraszamy na stron? internetow? www.bibl.plock.pl.
Punkt Konsultacyjny. W dniu 30 lipca 2006 r. podpisano umow? na mocy, której utworzono przy Czytelni Ksi??nicy P?ockiej Punkt Konsultacyjny WSG w Bydgoszczy. Zgodnie z umow? otrzymali?my sprz?t komputerowy i materia?y promocyjne. Pocz?tkowo, wszystkie dzia?ania zmierza?y do informowania o powstaniu Punktu, zarówno pracowników, czytelników i innych zainteresowanych. Zamie?cili?my informacj? na naszej stronie internetowej, a nast?pnie dostarczyli?my materia?y o Wy?szej Szkole Gospodarki do 13 filii Ksi??nicy P?ockiej, Biblioteki dla Dzieci oraz Czytelni Muzycznej. W Ksi??nicy P?ockiej dost?pne s? informatory Wy?szej Szko?y Gospodarki w Bydgoszczy, a rozmowy z konsultantem odbywaj? si? w Czytelni (tel. 0-24 2688582), gdzie osoba zainteresowana ma dost?p do strony internetowej WSG, materia?ów promocyjnych, a tak?e mo?e otrzyma? formularze i wzory za?wiadcze? niezb?dnych do rekrutacji.


 

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu