drukuj    poleć stronę

S?UPSK


Jeste? ze S?upska lub mieszkasz w pobli?u?
Niezb?dne informacje nt. Wy?szej Szko?y Gospodarki otrzymasz w naszym Punkcie Konsultacyjnym
S?upski Punkt Konsultacyjny
ul. Garncarska 21
76 – 200 S?upsk
059/841-71-08
technik@technik.slupsk.pl

Pomocy i informacji udzieli Ci Kierownik Punktu
Pani Danuta Laskowska

O o?rodku i okolicach

Centrum Edukacyjne TECHNIK w S?upsku to zespó? niepublicznych placówek o?wiatowych ,w którego sk?ad wchodz?:
1. Centrum Doskonalenia i Kszta?cenia Kadr TECHNIK – placówka doskonalenia nauczycieli,
2. O?rodek Kszta?cenia Ustawicznego prowadz?cy kszta?cenie ustawiczne m?odzie?y i doros?ych w ró?nych pozaszkolnych formach kszta?cenia ustawicznego,
3. Szko?y dla doros?ych – Liceum Ogólnokszta?c?ce, Liceum Uzupe?niaj?ce, Technikum Drzewne, Szko?a Policealna kszta?c?ca w 9 zawodach ,
4. Szko?y dla m?odzie?y – Liceum Ogólnokszta?c?ce, Technikum kszta?c?ce w 14 zawodach, Zasadnicza Szko?a Zawodowa kszta?c?ca w 4 zawodach.

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu