drukuj    poleć stronę

WI?CBORK


Jeste? z Wi?cborka lub mieszkasz w pobli?u?
Niezb?dne informacje nt. Wy?szej Szko?y Gospodarki otrzymasz w naszym Punkcie Konsultacyjnym
Monika Kotarak
Urz?d Miejski w Wi?cborku,
Ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wi?cbork
turystyka@wiecbork.pl
052/3895225
 

Pomocy i informacji udzieli Ci Kierownik Punktu
Pani Monika Kotarak

O o?rodku i okolicach

Gmina Wi?cbork le?y na terenie Pojezierza Kraje?skiego – w pó?nocno-zachodzniej cz??ci województwa kujawsko-pomorskiego. Jako jedyna gmina w Polsce ma na swoim terenie a? 35 jezior. Istniej? u nas bardzo rozleg?e, naturalne, miejsca gniazdowania ptaków. Zobaczy? tutaj mo?na ?urawie, bociany czarne, a nawet or?a bielika. A na rzeczkach ??cz?cych jeziora jest coraz wi?cej bobrów.
Kraje?ski O?rodek Regionalny WSG w Wi?cborku mie?ci si? przy jednej z g?ównych ulic Wi?cborka – ulicy Pocztowej. Zajmuje si? min. koordynacj? dzia?a? zwi?zanych z udost?pnianiem idei i technologii tworzenia i prowadzenia inicjatyw proprzedsi?biorczych na terenie Gminy Wi?cbork i ca?ego Pojezierza Kraje?skiego.
Jednym z zada? jakie przed sob? stawia to patronowanie powstaj?cym w Gminie Wi?cbork Punktom Informacji M?odzie?owej; w tym celu b?dzie korzysta? z istniej?cych ju? przy Wy?szej Szkole Gospodarki, Punktu Informacyjnego Europe Direct oraz Inicjatora Lokalnego.
Bardzo wa?nym aspektem dzia?alno?ci o?rodka jest równie? wspó?praca z Akademick? Przestrzeni? Kulturaln? WSG. Projekty, które zamierzamy wspólnie realizowa?, b?d? mia?y du?e znaczenie dla rozwoju lokalnej kultury i, jak wierzymy, przyczyni? si? równie? do rozwoju aktywno?ci kulturalnej studentów WSG.
 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu