drukuj    poleć stronę

Wydarzy?o si? w 2008


Z inicjatywy WSG, powsta?a we wrze?niu Unia Akademicka. W jej sk?ad wesz?o 10 niepa?stwowych Uczelni z ca?ego kraju. Pierwszym prezydentem Unii zosta? kanclerz WSG - Krzysztof Sikora.

Grand Press Photo, 4. edycja konkursu organizowanego przez miesi?cznik Press trafi?a do Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG.

Po 69 latach, o?y? dworek w S?aboszewku, niegdy? miejsce spotka? tak wybitnych artystów jak Jerzy Andrzejewski czy Witold Gombrowicz. Biesiada artystyczna przygotowana z inicjatywy pracowników
i studentów kulturoznawstwa po??czy?a naukowców z artystami i lokaln? spo?eczno?ci?. Trwaj? prace zwi?zane z odtwarzaniem cennego dziedzictwa dworu.

Etnoinspiracje to trzydniowe wydarzenie po?wi?cone kulturze Indonezji. O randze imprezy ?wiadczy wizyta ambasadora tego kraju.

Mi?dzynarodowa Gra w Przedsi?biorstwo WSG to innowacyjny pomys? nauczania przedsi?biorczo?ci w szko?ach wy?szych. 12 zagranicznych ekip przyjecha?o do WSG by w mi?dzynarodowych zespo?ach poprowadzi? wirtualne przedsi?biorstwo.

W czerwcu studenci socjologii i Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zorganizowali kampani? spo?eczn? propaguj?c? zast?powanie worków foliowych ekologicznymi torbami p?óciennymi.

Mark Aitken - twórca pierwszej brytyjskiej Short Film Agency i wyk?adowca Central ST. Marin College of Art&Design prowadzi? w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG Warsztaty Filmowe.

Medale na Olimpiadzie w Pekinie dla naszych studentów! Beata Miko?ajczyk zdoby?a srebrny medal w kajakarskiej dwójce na 500 metrów. Srebro zdobyli równie? w wio?larskim wy?cigu Mi?osz Bernatajtys i Bart?omiej Pawe?czak.

Jubileusz 50–lecia pracy twórczej obchodzi? w Galerii nad Brd? wybitny malarz - Jerzy Puciata, cz?onek presti?owego mi?dzynarodowego stowarzyszenia artystów plastyków AIAP-UNESCO.

Wielkim sukcesem ?e?skiej dru?yny siatkarskiej klubu Uczelnianego AZS WSG zako?czy?y si? Akademickie Mistrzostwa polski Szkó? Niepublicznych. Zawodniczki wygra?y 6 spotka? i zdoby?y z?oty medal.

WSG by?a partnerem akademickim XV Forum Gospodarczego, które od lat odbywa si? w naszym województwie jednocz?c przedsi?biorców, naukowców i polityków wokó? problemów rozwoju gospodarczego Europy.

« wró? do: Naj WSG

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu