drukuj    poleć stronę

wydarzy?o si? w 2006


Kanclerz WSG Krzysztof Sikora zosta? w listopadzie wybrany przewodnicz?cym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W pa?dzierniku 2006 roku obronami prac dyplomowych zako?czy? si? pierwszy cykl prowadzonych w WSG dwuletnich studiów Master Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie – jednej z najstarszych uczelni francuskich.

W listopadzie odby?y si? pierwsze otrz?siny w Wydziale Zamiejscowym w Malborku. W tradycyjnej zabawie uczestniczyli wszyscy studenci kierunku „zarz?dzanie i in?ynieria produkcji”.

Na portugalskiej wyspie Madera, pod patronatem Forum UNESCO, studenci naszej architektury i urbanistyki WSG zg??biali tajniki rewitalizacji projektowej. Zadaniem mi?dzynarodowej ekipy studentów i profesorów by?o zaprojektowanie nowej funkcji dla starej stacji kolejki górskiej.

WSG zwyci??y?a w konkursie Lider Wspierania Przedsi?biorczo?ci, zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zwi?zek Pracodawców i Przedsi?biorców.

Fundacja Romualda del Bianco we Florencji, ju? po raz czwarty go?ci?a studentów WSG, którzy wzi?li udzia? w warsztatach nt. „Mi?dzynarodowa turystyka m?odzie?owa w dobie globalnego terroryzmu - 500 dni po tragedii w Bies?anie”.

« wró? do: Naj WSG

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu