drukuj    poleć stronę

wydarzy?o si? w 2005


Profesor WSG, dr in?. Janusz ?acny , kierownik Katedry Transportu, Spedycji i Logistyki zosta? ponownie wybrany na wiceprezydenta Mi?dzynarodowej Unii Transportu Drogowego.

Kanclerz WSG otrzyma? statuetk? Feliksa, presti?ow? nagrod? Gazety Wyborczej.

Budujemy (si?)… w listopadzie uroczy?cie zdejmowali?my wiech? z powstaj?cego przy ulicy Naruszewicza 11 budynku dydaktycznego – siedziby Wydzia?u Spo?eczno-Ekonomicznego WSG.

W kwietniu otworzyli?my w WSG Punkt Informacyjny Komisji Europejskiej Europe Direct (ED). WSG zosta?a tym samym jedyn? Uczelni? niepubliczn?, prowadz?c? dzia?alno?? informacyjn? dla samorz?dów, biznesu i organizacji spo?ecznych w ramach ED.

Pierwsze urodziny Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsi?biorczo?ci (AIP) w Warszawie obchodzono z udzia?em przedstawicieli AIP WSG.

Ró?a Thun - prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana by?a go?ciem specjalnym debaty po?wi?conej Konstytucji Europejskiej.

« wró? do: Naj WSG

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu