drukuj    poleć stronę

Wydarzy?o si? w 2004


W grudniu Uczelnia zmieni?a nazw?. Wy?sz? Pomorsk? Szko?? Turystyki i Hotelarstwa, zgodnie z decyzj? Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zast?pi?a Wy?sza Szko?a Gospodarki. Uzasadnieniem tego by?y plany rozwoju oferty edukacyjnej dla potrzeb ró?nych sektorów rynku pracy.

Zorganizowali?my trzecie „Spotkania edukacyjne” dla maturzystów i nauczycieli z naszego województwa.

Obchodzili?my 15-lecie Przedsi?biorstwa KOLFER – za?o?yciela szko?y policealnej oraz naszej Uczelni

Ojciec prof. dr hab. Jacek Salij wyg?osi? wyk?ad „Wolno?? jako dar i zadanie” w ramach XI Akademickich Dni M?odych, wspó?organizowanych przez nasza Uczelni?.

W listopadzie otwarto Muzeum Fotografii. Celem placówki jest ochrona pami?tek po znanej bydgoskiej firmie Foton oraz prowadzenie dzia?alno?ci popularyzatorskiej i edukacyjnej.

Spotkanie z Krzysztofem Mroziewiczem, by?ym ambasadorem RP w Indiach, Sri Lance i Nepalu, autorem ksi??ki „Ucieczka do Indii.

« wró? do: Naj WSG

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu