drukuj    poleć stronę

Fizjoterapia


Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego nadaj?ca uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia.

 
Czasami najtrudniej pokona? siebie. Nie by?oby to mo?liwe bez wiedzy, si?y i umiej?tno?ci fizjoterapeutów. Przywracaj? nie tylko fizyczn? sprawno?? ale cz?sto utracon? w wyniku wypadku czy choroby nadziej?. Ucz? pokonywa? bariery – te fizyczne i mentalne. S? potrzebni nie tylko swoim podopiecznym ale te? ich bliskim i przyjacio?om. Ich praca i zaanga?owanie nadaje szczególne znaczenie s?owom: sprawno??, si?a woli, niezale?no??. ?wiat w którym ?yjemy nie godzi si? na niemoc i s?abo??. Ale ma to równie? swoje pozytywne strony - ludzko?? nie ustaje w poszukiwaniu nowych metod i ?rodków by nie poddawa? si? niesprawno?ci. Wykorzystuje w tym celu najnowsze osi?gni?cia techniki i to, co stworzy?a natura. Balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, ergoterapia, fizykoterapia, masa? i terapia manualna. Powrót do zdrowia. ?ycie. 

Studenci kierunku Fizjoterapia zaj?cia odbywaj? w Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Rewital Wy?szej Szko?y Gospodarki, w którym znajduje si? najnowszej generacji sprz?t rehabilitacyjny i fitness.

Obszary studiów odnosz?ce si? do efektów kszta?cenia na kierunku Fizjoterapia:

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu