drukuj    poleć stronę

Rankingi


WSG od lat zajmuje czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach. W ostatnim okresie zestawienia wykazują wiodącą pozycję naszej uczelni w najważniejszych kategoriach. Zestawiając wyniki wszystkich liczących się i miarodajnych rankingów jesteśmy numerem 1 wśród niepublicznych uczeni wyższych w regionie. Przodujemy w kilku ważnych dla uczelni kategoriach w skali ogólnopolskiej, wyprzedzając uczelnie niepubliczne i publiczne z naszego regionu. W związku z umiędzynarodowieniem uczelni i funkcjonowaniem na rynku europejskim, WSG jest uwzględniania również w coraz większej ilości ogólnoświatowych rankingów, czego przykładem jest niezależny ranking WEB of Universities Webometric.

Rok 2013

Wg. Rzeczpospolita/Perspektywy
31 - miejsce wsród uczelni niepublicznych magisterskich w Polsce

 • Najbardziej preferowana uczelnia niepubliczna w Bydgoszczy
 • Najwy?szy wska?nik umi?dzynarodowienia dla kierunku kulturoznawstwo oraz Filologia spo?ród bydgoskich uczelni
 • Najlepiej oceniony w regionie kierunek Wychowanie Fizyczne za osi?gniecia sportowe

Wg. Wiadomo?ci Turystycznych
3 - miejsce w Polsce w?ród uczelni niepublicznych kszta?c?cych na kierunkach turystycznych

Rok 2012

Wg. Perspektywy/Rzeczpospolita
44 - miejsce w?ród uczelni niepublicznych w Polsce

 • Najlepsza uczelnia w województwie w kategorii osi?gni?cia sportowe
 • Najlepsza uczelnia w województwie w kategorii wielokulturowo?? ?rodowiska studenckiego
 • Najlepsza uczelnia w województwie w kategorii pozyskiwanie ?rodków z UE

Wg. magazynu Wprost
8 - miejsce w?ród uczelni niepublicznych w Polsce

Wg. Wiadmo?ci Turystyczne
2 - miejsce w?ród uczelni niepublicznych licencjackich w Polsce

 • w województwie kujawsko-pomorskim pierwsze miejsce w?ród uczelni licencjackich

Wg. magazynu Home&Market
19 - miejsce w?ród uczelni niepublicznych w Polsce

 • Najlepsza uczelnia w województwie kujawsko-pomorskim

Rok 2011

Wg. Perspektywy/Rzeczpospolita
48 - miejsce wsród uczelni niepublicznych magisterskich w Polsce

 • 1 miejsce w Bydgoszczy
 • 3 miejsce w województwie kujawsko – pomorskim

Wg. magazynu Wprost
19 - miejsce w?ród uczelni niepublicznych w Polsce

Rok 2010

Wg. Perspektywy/Rzeczpospolita
47 - miejsce w?ród uczelni niepublicznych w Polsce

 • Najlepsza uczelnia w województwie kujawsko-pomorskim (Bydgoszcz) - 3 miejsce
 • Wy?sze Niepubliczne Szkolnictwo Zawodowe - 18 miejsce

Wg. magazynu Wprost
9 - miejce w?ród uczelni niepublicznych w Polsce

 • w kategorii badania 4 miejsce w Polsce
 • w kategorii badania 1 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim

Wg. magazynu Home&Market
6 - miejsce w?ród prywatnych wy?szych szkó? biznesu w Polsce
 

Wysoko, coraz wy?ej

Bo ju? w pierwszej dziesi?tce uczelni niepa?stwowych, znalaz?a si? Wy?sza Szko?a Gospodarki zajmuj?c 8 miejsce w ogólnopolskim rankingu tygodnika Wprost.

Ranking Wiadomo?ci Turystycznych

Kolejna dobra ocena naszej uczelni. Tym razem oceniaj?cym by?o pismo bran?owe pracowników turystyki. Wed?ug rankingu "Wiadomo?ci Turystycznych" kierunki turystyczne oferowane przez Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii nale?? do najlepszych w Polsce - zajmujemy 3 miejsce pod wzgl?dem przygotowania zawodowego.

WSG w liczbach

WSG ma najwy?sze wska?niki umi?dzynarodowienia i wielokulturowo?ci spo?ród wszystkich bydgoskich uczelni. Doceniono tak?e nasze osi?gni?cia sportowe. Cieszy nas, ?e spo?ród niepublicznych uczelni w Bydgoszczy, pracodawcy doceniaj? kompetencje absolwentów WSG.

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu