drukuj    poleć stronę

wydarzy?o si? w 2011


1 pa?dziernika 2011 roku Wy?sza Szko?a Gospodarki otworzy?a Wydzia? Techniczny w Toruniu, uruchamiaj?c kszta?cenie przysz?ych in?ynierów na technicznych obszarach studiów: mechatronice i budownictwie.

Specjali?ci od ratownictwa wodnego, przyjechali do WSG z ca?ej j Europy, aby rozmawia? o bezpiecze?stwie. Obradowano pod przewodnictwem Prezydenta Europejskiej Organizacji Ratownictwa dr Klausa Wilkensa.

Przewodnicz?cy Polskiego Stowarzyszenia Public Relations poprowadzi? natomiast PR DAY, który zorganizowano w WSG. To ca?odzienne ?wi?to PR, w warsztatowej formule pozwala na wymian? do?wiadcze? specjalistów z ca?ego regionu. Najwi?kszym zainteresowaniem cieszy?y si? warsztaty dla rzeczników prasowych.

Jak wygl?da ?wiat osoby niewidomej? W czym mo?e pomóc program Student 2? Jak zorganizowa? sta? dla osoby niepe?nosprawne? O tym m.in. rozmawiano podczas Pierwszego Kujawsko- Pomorskiego Zlotu Studentów Niepe?nosprawnych, który odby? si? z inicjatywy dzia?aj?cego przy WSG, Zrzeszenia Studentów Niepe?nosprawnych.

Mechatronika studia II - od 2011 tak?e w WSG. Do tej pory tylko kilka politechnicznych uczelni w Polsce szczyci?o si? realizacj? tego trudnego obszaru kszta?cenia. Studia in?ynierskie na tym kierunku WSG uruchomi?a ju? trzy lata temu, we wspó?pracy, mi?dzy innymi z Pes? oraz Zak?adami Lotniczymi.

Sezon jak z?oto dla Klubu Uczelnianego AZS WSG...w Akademickich Mistrzostwach Polski 2011, w?ród uczelni niepublicznych zajmujemy pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej i czwarte - w rankingu wszystkich uczelni w Polsce. Oznacza to, ?e wyprzedzamy nawet kluby AWF-ów. W klasyfikacji punktowej zajmujemy drugie miejsce w?ród uczelni niepublicznych.

Podczas 19. Festiwalu PlusCamerimage Szko?a Wajdy ?wi?tuje swoje 10 urodziny. W jubileuszowy program wpisano m.in. wystaw? najlepszych plakatów filmowych z ostatnich dziesi?ciu lat. Otwarcie wystawy dokona?o si? w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG.

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu