drukuj    poleć stronę

wydarzy?o si? w 2012


Rok 2012 to kolejne wygrane konkursy i sukcesy sportowe, w tym te najcenniejsze- olimpijskie. Do Londynu pojecha?o 7 studentów WSG, a? troje z nich przywioz?o olimpijskie medale! Wspania?e wyst?py da?y panie - Beata Miko?ajczyk i Magdalena Fularczyk. Najwi?ksz? dum? uczelni by? jednak Adrian Zieli?ski. Sztangista nie da? szans rywalom w kategorii 85kg, zaliczaj?c fantastyczny wynik 385kg, dzi?ki czemu si?gn?? po z?oty medal. Adrian Kurek, student III roku turystyki w WSG zdoby? Czerwony Trykot Fiata dla najbardziej aktywnego kolarza 69 Tour de Pologne.

Dla sportowców medale, dla naukowców granty. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodzi?, z?o?ony wspólnie przez Obserwatorium Kultury WSG oraz Fundacj? Pro Cultura, projekt badawczy. Po milionowy grant si?gn??o tak?e nasze kulturoznawstwo. Prawie maksymalna liczba punktów i zwyci?stwo w konkursie, pozwoli?o naszym studentom na uczestniczenie w wyj?tkowych zaj?ciach.

Potrafimy nie tylko obserwowa?, ale tak?e promowa?. God?em –Teraz Polska –Promocja, wyró?niono koleje prace naszych studentów z kierunku Turystyka i Rekreacja. Tym samym, prof. Janusz Sewerniak zosta? promotorem –liderem. Tylu nagrodzonych i wyró?nionych prac, nie wypromowa? nikt inny. Wy?sza Szko?a Gospodarki od 2009 roku bierze udzia? w konkursie Teraz Polska na najlepsze prace magisterskie promuj?ce Polsk?. Spo?ród 19 prac do tej pory zg?oszonych do konkursu, 5 zosta?o nagrodzonych.

Wojciech Garczy?ski - student turystyki i rekreacji w WSG zaj?? 2. Miejsce w konkursie Studencki Nobel. Ta nagroda przyznawana przez Niezale?ne Zrzeszenie Studentów, trafi?a do Wojtka ju? po raz drugi. W ubieg?ym roku zaj?? pierwsze miejsce, a jego osi?gni?cia oraz aktywno?? na polu zawodowym i naukowym, budz? powszechny szacunek.

Krzysztof Sikora - Prezydent WSG zosta? powo?any, przez Polsk? Izb? Turystyki, na stanowiska Rzecznika Rzetelno?ci Zawodowej.

Keanu Reeves by? go?ciem jubileuszowej edycji festiwalu 20.Plus Cameraimage 2012 i go?ciem WSG. Dla wielu studentów/ studentek z pewno?ci? to by?o najwa?niejszym wydarzeniem 2012roku.Uczelnia jest akademickim partnerem wydarzenia, na czas festiwalu Sala Sportowa Wy?szej Szko?y Gospodarki zmienia si? w prawdziwe studio filmowe, w którym najwybitniejsi twórcy ?wiatowego kina przeprowadz? warsztaty filmowe dla akredytowanych go?ci Festiwalu.

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu