MÓZG-NOWE MEDIA-EDUKACJA
Data publikacji: 28.10.2013

drukuj    poleć stronę

25 listopada zapraszamy do WSG na konferencj? z udzia?em wybitnych go?ci zagranicznych:lekarza, badacza mózgu i autora “Cyfrowej demencji” profesora Manfreda Spitzera oraz autora, t?umacza i wydawcy z Hamburga, Andrzeja Lipi?skiego, który przet?umaczy? "Cyfrow? demencj?", bestseller na niemieckim rynku wydawniczym. W sesji plenarnej zaplanowany zosta? równie? wyk?ad autorki wydanej niedawno ksi??ki „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie si? przyjazne mózgowi” dr Marzeny ?yli?skiej.Obydwie ksi??ki b?dzie mo?na naby? z autografami autorów przed konferencj? w godz. 8:30-9:00.
Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z neurodydaktyk?, przybli?enie wniosków p?yn?cych z neuronauk, ze szczególnym uwzgl?dnieniem zmian, jakie zachodz? w mózgach dzieci na skutek kontaktu z nowymi technologiami. Temat ten jest dzi? w Polsce szeroko dyskutowany w kontek?cie programu Cyfrowej Szko?y i planów wprowadzenia do szkó? e-podr?czników.
Celem siedmiu sesji warsztatowych jest odniesienie teorii do codziennej praktyki szkolnej. Zaczynaj?c od tutoringu i mo?liwo?ci budowania w?asnej ?cie?ki rozwoju tutora i coacha, poprzez poznanie kreatywnej mocy animacji jako atrakcyjnej formy przekazu tre?ci edukacyjnych, do poznania narz?dzi nowych mediów i ich kreatywnego wykorzystania w szkole, zgodnie z postulatami neurodydaktyki.
Formularz zg?oszeniowy oraz informacji na temat konferencji na: www.neurodydaktyka.byd.pl

 « cofnij
WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu