WSG w liczbach
Data publikacji: 16.05.2013

drukuj    poleć stronę

Dostosowaniem programu kszta?cenia do potrzeb pracodawców, korzystne relacje z otoczeniem spo?ecznym, zaj?cia adekwatne do oczekiwa? studentów, obszary zamiast standardowych kierunków, mo?liwo?? wyboru wyk?adów. To m.in. te, konsekwentnie od lat wdra?ane dzia?ania, skutkuj? sta?ym wzrostem pozycji Wy?szej Szko?y Gospodarki. Tegoroczny ranking Perspektyw klasyfikuje Uczelni? na 31 miejsce w Polsce. To dla nas wielka rado??, ale te? i zobowi?zanie do dalszej pracy. Spo?ród wielu kategorii na podstawie których oceniano i i klasyfikowano Uczelnie, najbardziej ciesz? nas wysokie noty w tych obszarach, które od lat s? naszym priorytetem.

WSG ma najwy?sze wska?niki umi?dzynarodowienia i wielokulturowo?ci spo?ród wszystkich bydgoskich uczelni. Doceniono tak?e nasze osi?gni?cia sportowe. Cieszy nas, ?e spo?ród niepublicznych uczelni w Bydgoszczy, pracodawcy doceniaj? kompetencje absolwentów WSG.

W tegorocznym rankingu wyprzedzili?my w?oc?awsk? WSHE, WSB w Toruniu i KPSW w Bydgoszczy.« cofnij
WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu