Wysoko, coraz wy?ej
Data publikacji: 17.05.2013

drukuj    poleć stronę

Bo ju? w pierwszej dziesi?tce uczelni niepa?stwowych, znalaz?a si? Wy?sza Szko?a Gospodarki zajmuj?c 8 miejsce w  ogólnopolskim rankingu tygodnika Wprost.

Ranking za rok 2012, opiera? si? na 10 wska?nikach, które pos?u?y?y do oceny Uczelni. Ka?demu wska?nikowi przypisana by?a warto?? od 0 do 10 punktów. W sumie uczelnie niepubliczne mog?y zdoby? maksymalnie 100 punktów Co oceniano? M.in. zaplecze akademickie: liczb? studentów przypadaj?cych na profesora, liczb? publikacji na nauczyciela akademickiego, dzia?alno?? biura karier. Kluczowa by?a opinia pracodawców i wspó?praca z otoczeniem biznesowym i mi?dzynarodowym oraz badanie losów absolwentów, akademiki i stypendia. Oceniano równie? wysoko?? czesnego (im wy?sze, tym mniej punktów).

Ca?y ranking mo?na zobaczy? na stronie magazynu Wprost« cofnij
WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu