Odpowiadamy na pytania

Odpowiadamy na pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA WSG W ZWIĄZKU Z COVID-19

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS REGARDING WSG FUNCTIONING WITH REGARD TO COVID-19

MAJĄC NA UWADZE DYNAMICZNE ZMIANY W KRAJU I NA UCZELNI, ZALECAMY ŚLEDZENIE STRON INTERNETOWYCH,  W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH ORAZ ZAKŁADKI BEZPIECZEŃSTWO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Jeżeli nie znalazłeś rozwiązania Twojego problemu, prześlij pytanie na pytania@byd.pl

KSZTAŁCENIE

PYTANIE 1: Jak w obecnej sytuacji mogę złożyć pracę dyplomową?

Student powinien wgrać ostateczną wersję pracy dyplomowej oraz jej streszczenie do systemu ISAPS (zakładka Konsultacje dyplomowe na www.student.wsg.byd.pl), którą następnie zatwierdzi Promotor, a także przesłać drogą elektroniczną (e-mail dziekanat@byd.pl) następujące dokumenty:

 • oświadczenie woli autora umieszczone za spisem treści w pracy oraz na płycie CD;
 • wydruk z JSA, czyli Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który drukuje i podpisuje promotor;
 • oświadczanie dotyczące terminu egzaminu dyplomowego;
 • stronę tytułową pracy dyplomowej.

Można też dołączyć dokument Osiągnięcia studenta - informacje do suplementu.

PYTANIE 2:  Jak wziąć udział w egzaminie dyplomowym przeprowadzanym zdalnie?

Egzamin przeprowadzany jest za pomocą aplikacji Teams. Oprócz tego wykorzystywana jest platforma ONTE. Wskazówki jak wziąć udział w egzaminie znajdą Państwo w krótkiej instrukcji.

PYTANIE 3:  W jaki sposób przeprowadzić zaliczenie poprawkowe zajęć laboratoryjnych, które powinno odbyć się w sali komputerowej przy pomocy specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (oprogramowanie płatne)? Jaka jest procedura wpisu warunkowego i opłat z tego tytułu.

Zaliczenie poprawkowe zajęć laboratoryjnych, które wymaga specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania odbędzie się po odwieszeniu zajęć na Uczelni. W takim przypadku dokonany zostanie wpis warunkowy. Student będzie zwolniony z opłaty z tego tytułu. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest przekazanie przez koordynatorów Jednostek Naukowo Dydaktycznych wykazu takich zaliczeń (z nazwiskami studentów) do Działu Spraw Studenckich.

PYTANIE 4: Czy wobec realizacji zajęć w formie zdalnej przewidywane są zmiany w płatnościach za studia?

Zmiana formy prowadzenia zajęć jest wymuszona sytuacją epidemiologiczną i ma na celu kontynuację nauki i ukończenie jej w zakładanym terminie lub z nieznacznymi przesunięciami oraz osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. W związku z tym nie są przewidywane zmiany w płatnościach, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z Komunikatem Działu Organizacji Studiów/ Działu Kształcenia

 1. Wszystkie zajęcia b-learning oraz e-learning w tym semestrze realizowane są bez zmian (Rozkład zajęć/Zajęcia zdalne).
 2. Wszystkie wykłady zaplanowane w tym semestrze w kontakcie bezpośrednim:
  • od dnia 12 marca realizowane są na platformie ONTE (Rozkład zajęć/Zajęcia zdalne) lub
  • od dnia 26 marca częściowo realizowane będą w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu Microsoft Teams (Rozkład zajęć/Lista).
 3. Wszystkie egzaminy i zaliczenia dla form opisanych w pkt. 1 i 2 odbywają się na platformie ONTE.
 4. Od dnia 1 kwietnia mogą być także realizowane inne formy zajęć jak ćwiczenia, warsztaty, konsultacje, gry symulacyjne, lektoraty. Niezależnie od użytych metod i technik realizacji tych zajęć, muszą one posiadać obszar na platformie ONTE, w którym zostanie udokumentowana aktywność studentów i osiągniecie przez nich efektów uczenia się.

Jeśli terminy zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim będą się wydłużały Uczelnia będzie podejmować sukcesywnie kolejne działania stwarzając możliwości osiągania efektów przez studentów.

PYTANIE 5: Jak przeprowadzić i brać udział w wykładach prowadzonych za pomocą aplikacji Tems.

Wskazówki jak uruchomić i dołączyć się do zajęć znajdą Państwo w krótkich instrukcjach dla wykładowców i studentów.

PYTANIE 6: Chciałbym zapytać, czy mam możliwość  otrzymania  pomocy finansowej w obecnym kryzysie epidemicznym, jeśli jestem studentem obcokrajowcem?

Tak, jest możliwość wnioskowania i otrzymania takiego wsparcia. Szczegóły można znaleźć na stronach: http://www.wsg.byd.pl/wsparcie-dla-studentow.2629.html,  http://student.wsg.byd.pl/id,646/zapomogi-grants oraz http://student.wsg.byd.pl/id,647/special-procedures-for-granting-student-benefits.

 

PYTANIE 7:  Jestem na ostatnim semestrze studiów, mam praktycznie ukończoną pracę, jednak zostały mi do zaliczenia laboratoria – czy będzie możliwość ich zrealizowania?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie: zorganizowania form wsparcia osiągania i weryfikacji efektów uczenia dla określonych grup studentów, które dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej WSG, Uczelnia rozpoczyna planowanie zajęć np. takich jak: zajęcia laboratoryjne, warsztatowe - tych, których realizacja nie jest możliwa za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. W rozkładach zajęć będą się pojawiały informacje o zaplanowanych w kontakcie bezpośrednim zajęciach. W związku z tym prosimy śledzić na bieżąco w iSAPS rozkłady zajęć. Wszystkie zajęcia będą odbywały się z zachowaniem wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego.

PYTANIE 8:  Jak będzie umożliwiona realizacja i zaliczenia praktyk w czasie epidemii?

W związku z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszenia stanu epidemii w kraju i działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, by umożliwić odbycie obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych realizowanych zgodnie z programami studiów w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 Uczelnia, wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, dzięki możliwościom jakie stwarzają zewnętrzne akty prawne, wprowadziła zmiany w sposobie realizacji studenckich praktyk zawodowych. Informacje dotyczące zasad ich realizacji w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 opisane zostały w instrukcji Prorektora ds. Kształcenia stanowiącej załącznik do Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie: realizacji studenckich praktyk zawodowych w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020, które dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej WSG. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u opiekuna merytorycznego praktyk lub w biurze Pracowni Kształcenia Praktycznego.

PYTANIE 9:  Zależałoby mi na kontakcie bezpośrednim z promotorem, czy będzie taka możliwość?

Tak, będzie taka możliwość. Jeśli konsultacje w formie online nie wystarczają, to promotorzy będą odbywali, konsultacje w formie bezpośredniej w Uczelni, po wcześniejszym umówieniu się, z zachowaniem wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego.

PYTANIE 10:  Moja legitymacja straciła ważność 31.03.2020 r. Jak mogę ją przedłużyć?

Uprzejmie informujemy, że takie legitymacje studenckie są ważne w oparciu o art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

 


WITH REGARD TO DYNAMIC CHANGES IN SITUATION IN THE COUNTRY AND ON THE UNIVERSITY, WE RECCOMEND FOLLOWING WEBSITES - ESPECIALLY STUDENT’S AFFAIRS DEPARTMENT, AND SAFETY SECTION OF THE UNIVERSITY OF ECONOMY PUBLIC INFORMATION BULLETIN

If you haven’t found the solution to your problem, please write an email to pytania@byd.pl

STUDYING

QUESTION 1: How can I submit my thesis in the current situation?

Student should upload the final verstion of the thesis and its summary to ISAPS (section: Diploma Exams Information on www.student.wsg.byd.pl) that will be then approved by the supervisor. Student should also send by email (dziekanat@byd.pl) the following documents:

Declaration of author’s will - after table of contents in the printed version of the thesis and on CD
Title page of the thesis
Printed and signed by the supervisor JSA raport (Uniform Anti-Plagiarism System)
Declaration regarding the date of diploma exam

You can also add the document regarding student’s achievments – information for diploma supplement.

QUESTION 2: How to participate in diploma exam online?
 
Diploma exam is coducted via Teams app. Apart from that we use also ONTE platform. You will find further information in the short instruction.
 

QUESTION 3: What about the retake tests for laboratories that should take place in a computer room with the use of specialist equipment (paid software)? What is the procedure regarding a conditional entry and payments related to it?

Retake tests for laboratories that need special equipment will take place when the classes will be resumed. The conditinal entry will appear on student’s account but there will be no charges related to that. The charges will be reduced on the basis of information from coordinators sent to Student Affairs Department.

QUESTION 4: Are there going to be any changes in fees for studying due to lectures being conducted online?

Change of the form of conducting classes is forced by epidemiological situation and its aim is to continue education and finish it in due time or slightly later achieving learning outcomes. Therefore, there will be no changes of fees, according to the statement of the Ministry of Science and Higher Education.

According to the statement of Department of Study Organisation/ Department of Education

 1. All b-learning and e-learning classes in this semester are conducted without changes (Schedules/ E-learning)
 2. All lectures planned this semester in class:
 • from 12 March will be conducted on ONTE (Schedule/E-learning)
 • from 26 March will be partly conducted in real time using Microsoft Teams (Schedule/List)

3. All exams and tests for the forms mentioned in pt. 1 and 2 will be conducted on ONTE4.

4. From 1 April other forms of classes, such as workshops, consultations, simulation games and language courses can also be conducted. Apart from used methods and techniques, all classes need to be placed on ONTE platform where students activity and achieving learning outcomes will be documented.

If the classes will be suspended for a longer period of time the University will take further steps to enable achieving learning outcomes for the students.

​QUESTION 5: How to participate in classes conducted using the Teams application?

You will find tips on how to mobilize and join the classes in the short instructions for students.

QUESTION 6: Can I receive a financial support due to the current situation if I am a foreign student?

 Yes, you can apply for and receive such support. For details please check websites http://www.wsg.byd.pl/wsparcie-dla-studentow.2629.html,  http://student.wsg.byd.pl/id,646/zapomogi-grants and http://student.wsg.byd.pl/id,647/special-procedures-for-granting-student-benefits.

QUESTION 7: I am on the last semester of studies, I have practically finished my thesis, but I have to pass the labs - will it be possible to complete them?

According to the Ordinance of the Rector of the University of Economy in Bydgoszcz of May 12, 2020 regarding: organizing forms of support for achieving and verifying learning outcomes for specific groups of students, which is available in the WSG Public Information Bulletin, the University starts planning classes, e.g. laboratory and workshop classes - those which implementation is not possible using distance learning methods and techniques. Class schedules will include information about classes in direct contact. Therefore, please keep track of timetables in iSAPS. All classes will take place in accordance with all procedures related to security in connection with the current state of epidemic threat.

QUESTION 8:  How will it be possible to do and pass internships during the epidemic?

In connection with the restrictions resulting from the announcement of the state of the epidemic in the country and activities related to the prevention and combating of COVID-19, to enable the completion of compulsory student apprenticeships implemented in accordance with the study programs in the summer semester of the academic year 2019/2020, the University, meeting the needs of students, thanks to the opportunities created by external legal acts, introduced changes in the way student internships are implemented. Information on the rules for their implementation in the summer semester of the 2019/2020 academic year is described in the instructions of the Vice-Rector for Education that are an attachment to the Order of the University of Economy’s Rector in Bydgoszcz of May 8, 2020 regarding: implementation of student internships in the summer semester of the year academic 2019/2020, which is available in the WSG Public Information Bulletin. Detailed information on this subject can be obtained from the technical supervisor of the internship or in the office of the Practical Training Workshop

QUESTION 9: I would to contact the supervisor in person, will it be possible?

Yes, it will be possible. If online consultations are not enough, supervisors will be conducting direct consultations at the University, after making an appointment, maintaining all safety-related procedures in relation to the current state of epidemic.

QUESTION 10: My student ID has expired on 31.03.2020. How can I validate it?

We kidnly inform that such student IDs are valid according to Article 51b (4) – Act on Higher Education and Science. During the suspension or limitation of the university's operation and for 60 days after its completion, student IDs and professional IDs of academic teachers are valid, without the need to confirm their validity.

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki