drukuj    poleć stronę

RADZIEJÓW


Jeste? z Radziejowa lub mieszkasz w pobli?u?
Niezb?dne informacje nt. Wy?szej Szko?y Gospodarki otrzymasz w naszym Punkcie Konsultacyjnym
Radziejowski Punkt Konsultacyjny
Starostwo Powiatowe w Radziejowie
Wydzia? Polityki Spo?ecznej
ul. Ko?ciuszki 20/22 (III pi?tro, pokój 309)
88-200 Radziejów
tel/fax: (54) 285-30-18, (54) 285-35-53, (54) 285-35-18 wew. 219
660-632-294
e-mail: kor_radziejow@wp.pl
e-mail: jossowska@byd.pl
 

Pomocy i informacji udzieli Ci Kierownik Punktu
Pani Joanna Ossowska

O o?rodku i okolicach

Miasto powiatowe. Po?o?one jest w centrum bezle?nej, ?yznej równiny (18°31´E - 52°38´N) na szczycie piaszczystego wzgórza morenowego (124 m.n.p.m.) góruj?cego nad p?ask? okolic?, w odleg?o?ci 45 km na po?udniowy zachód od W?oc?awka i 76 km na po?udniowy wschód od Bydgoszczy. Miasto zajmuje powierzchni? ok. 5,75 km², na której mieszka obecnie 6157 mieszka?ców. (Stan na dzie? 7 lipca 2005r.).
Radziejów jest wa?nym w?z?em komunikacyjnym. Przecinaj? si? tu drogi: z Poznania do W?oc?awka i z Torunia do Ko?a i Kutna.
W Radziejowie dominuj? zak?ady i instytucje o charakterze us?ugowo - handlowym, drobny przemys? reprezentuje produkcja artyku?ów z tworzyw sztucznych, rozwija si? rzemios?o. Miasto dysponuje uzbrojonymi terenami pod budownictwo indywidualne i wielorodzinne oraz urochomienie dzia?alno?ci gospodarczej.
Radziejów zachowa? ?redniowieczny plan miasta z rynkiem po?rodku, zabudowa pochodzi jednak w wi?kszo?ci z XIX wieku.
Do ciekawszych zabytków nale??: Gotycki Ko?ció? Parafialny fundacji Biskupa Jana Grota z 1331 r., Klasztor i Ko?ció? Franciszka?ski fundacji W?adys?awa ?okietka z 1331 r. z profilowanym portalem gotyckim.
 

 


 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu