drukuj    poleć stronę

?WIECIE


Jeste? ze ?wiecia lub mieszkasz w pobli?u?
Niezb?dne informacje nt. Wy?szej Szko?y Gospodarki otrzymasz w naszym Punkcie Konsultacyjnym 
O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 139
86-100 ?wiecie
052 33 12 720
0605 850 708
e-mail: jola.pawlowska@oksir.com.pl
 

Pomocy i informacji udzieli Ci Kierownik Punktu
Pani Jolanta Paw?owska

O o?rodku i okolicach

O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w ?wieciu od ponad sze??dziesi?ciu lat czynnie dzia?a na rzecz rozwoju i propagowania kultury w mie?cie, gminie i powiecie ?wieckim. G?ówne kierunki dzia?ania placówki obejmuj? edukacj? w dziale Animacji Kulturalnej (piosenka, taniec, ?piew, plastyka, poezja, teatr). Mo?emy poszczyci? si? osi?gni?ciami naszych wychowanków na niwie artystycznej w ka?dej z tych kategorii w konkursach nie tylko regionalnych, ale tak?e wojewódzkich, ogólnopolskich i mi?dzynarodowych.
Zajmujemy si? organizacj? widowiskowych wydarze? dla kilku, b?d? kilkunastu tysi?cy widzów. Podejmujemy si? tak?e przygotowywania kameralnych przedsi?wzi?? dla mniejszej publiki. Uczestniczymy i sami organizujemy komercyjne przedsi?wzi?cia, jednak nie stronimy od promowania kultury z tzw. „wy?szej pó?ki”.
Jeste?my otwarci na wspó?prac? z placówkami, firmami, stowarzyszeniami prowadz?cymi podobn? dzia?alno??, promuj?cych kultur?, turystyk?, sport i rekreacj?.
 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu