Kolejny literacki sukces Marcina Kowalczyka!
Data publikacji: 12.07.2012

drukuj    poleć stronę

Z rado?ci? informujemy, ?e dr Marcin Kowalczyk, wyk?adowca na kierunku kulturoznawstwo w Wy?szej Szkole Gospodarki, po raz kolejny zosta? doceniony i nagrodzony. W konkursie wydawnictwa superNova i spadkobierczy? Janusza A. Zajdla zaj?? pierwsze miejsce, a jego kontynuacja powie?ci doczeka si? wydania ksi??kowego i audiobooka. Serdecznie gratulujemy!

Kilka s?ów o konkursie

Konkurs polega? na doko?czeniu powie?ci Janusza A. Zajdla "Drugie spojrzenie na planet? Ksi", og?oszony zosta? przez Wydawnictwo superNOWA oraz spadkobierczynie zmar?ego pisarza: Jadwig? Zajdel i Joann? Zajdel-Przyby?. Zadanie konkursowe nie by?o ?atwe: polega?o na doko?czeniu wed?ug zapisków Janusza A. Zajdla powie?ci. Uczestnicy do dyspozycji mieli konspekt ca?o?ci oraz 3 sko?czone rozdzia?y. W za?o?eniu „Drugie spojrzenie...” mia?o opowiada? o dalszych losach bohaterów pierwszego tomu pt. "Ca?a prawda o planecie Ksi", pokaza? z nieco innej perspektywy poddanych zbrodniczemu eksperymentowi spo?ecznemu mieszka?ców planety. Autorzy musieli zatem stworzy? swoj? wersj? powie?ci utrzyman? w duchu i zgodn? ze stylistyk? zmar?ego pisarza.

Nagroda g?ówna i wyró?nienia

Nagroda g?ówna - Marcin Kowalczyk (podpisanie umowy z Wydawnictwem superNOWA na druk ksi??ki oraz z Agencj? Artystyczn? MTJ na audiobook)

Wyró?nienia w konkursie otrzymali: Agnieszka Kwiatkowska, Alexander G?tsche, Patryk Szachraj, Szymon Maksymów, Artur Mandas.« cofnij
WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu